برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1328 100 1

slim

/sˈlɪm/ /slɪm/

معنی: لاغر، نازک، خوش اندام، باریک اندام، لاغر شدن و کردن
معانی دیگر: (به طور خوشایند) لاغر، کشیده اندام، کمر باریک، ترکه ای، اندک، ناچیز، نابسنده، معدود، قلیل، لاغر کردن یا شدن، وزن کم کردن

بررسی کلمه slim

صفت ( adjective )
حالات: slimmer, slimmest
(1) تعریف: attractively thin in form; slender.
مترادف: gracile, slender, svelte, willowy
متضاد: chubby, fat, plump
مشابه: lean, meager, slight, spare, tenuous, thin

(2) تعریف: of small size, amount, or value; slight.
مترادف: meager, scant, scanty, slender, slight, small
متضاد: great
مشابه: dim, insignificant, mean, negligible, outside, paltry, remote, skimpy, trifling, trivial

- slim hopes
[ترجمه ترگمان] امیدها بسیار ناچیز بود
[ترجمه گوگل] آرزوهای باریک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a slim allowance
[ترجمه امیر رستمی] کمک هزینه ناچیز
|
[ترجمه ترگمان] مقرری مختصری داشت
[ترجمه گوگل] کمک هزینه باریک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا و ( transitive verb, intr ...

واژه slim در جمله های نمونه

1. a slim audience
حضار معدود

2. a slim girl
یک دختر باریک اندام

3. a slim hope
امید کم

4. dieting to slim down
رژیم گرفتن برای کاهش وزن

5. she keeps slim by taking regular exercise
او با ورزش مرتب خود را لاغر نگه می‌دارد.

6. our chances of success are slim
احتمال موفقیت ما کم است.

7. the bill passed by a slim majority
لایحه با اکثریت قلیلی تصویب شد.

8. She works very hard to stay slim.
[ترجمه مارينارامندي] او سخت تلاش ميكنه تا ظريف اندام بمونه
|
[ترجمه ترگمان]او خیلی سخت کار می‌کند تا لاغر بماند
[ترجمه گوگل]او به سختی کار می کند تا باریک بماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. He is not slim enough to wear these tight trousers.
[ترجمه ترگمان]آنقدر ل ...

مترادف slim

لاغر (صفت)
slight , gaunt , harsh , delicate , wizen , lean , weak , angular , skinny , thin , slim , emaciated , atrophic , spare , meager , exiguous , twiggy , gracile , scrannel , slink , lenten , scraggy , slab-sided , slimpsy , slimsy , unmelodious
نازک (صفت)
fine , tender , attenuate , soft , thin , slim , frail , ethereal , spare , fragile , tenuous , gossamer , eggshell , thready
خوش اندام (صفت)
handsome , beautiful , shapely , slim , well-built
باریک اندام (صفت)
slight , slim , slimpsy , slimsy
لاغر شدن و کردن (فعل)
slim

معنی عبارات مرتبط با slim به فارسی

شبیه ادم لاغر اندام، لاغر میان

معنی کلمه slim به انگلیسی

slim
• lose weight, become thin; make thin
• slender, thin; slight; small in amount, meager; of little value; trivial
• someone who is slim has a thin, attractive, well-shaped body.
• if you slim, you try to make yourself thinner and lighter by eating less food or healthier food.
• a slim object is thinner than usual.
• if the chance of something happening is slim, it is unlikely to happen.
• see also slimmer.
slim figure
• unlikely possibility, skinny body
slim majority
• majority that only exists by a narrow margin, majority containing only slightly more votes than the minority
fatboy slim
• british pop musician (former member of the band "the housemartins")

slim را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
خوش هیکل
mahtab .مهتاب.
لاغر
Banoo
غیرممکن (به ویژه در مورد شانس)
The chances are pretty slim
این شانس تقربیا غیر ممکن است
حسین ب
نرمه(فراوری موادمعدنی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی slim
کلمه : slim
املای فارسی : سلیم
اشتباه تایپی : سمهئ
عکس slim : در گوگل

آیا معنی slim مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )