برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1219 100 1

slime mold

/sˈlaɪmmoʊld/ /slaɪmməʊld/

رجوع شود به: myxomycete، کپک لجن

بررسی کلمه slime mold

اسم ( noun )
• : تعریف: any of various funguslike organisms characterized by a noncellular, motile phase and a propagative, spore-bearing phase.

واژه slime mold در جمله های نمونه

1. The slime mold abandoned its tendrils near the salt and then grew a new highway pattern that efficiently rerouted food across Canada.
[ترجمه ترگمان]کپک لجن، پیچک‌های خود را نزدیک نمک رها کرد و سپس الگوی بزرگراه جدیدی پیدا کرد که به طور موثر غذا را در سرتاسر کانادا به طور موثر تولید می‌کرد
[ترجمه گوگل]قالب اسفنجی آن را در نزدیکی نمک رها کرد و سپس الگوی بزرگراه جدیدی را به وجود آورد که به طور موثر غذا را در سراسر کانادا تغییر داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The slime mold grew a network of tentacles that was nearly identical to the actual highway system on the Iberian Peninsula.
[ترجمه ترگمان]کپک لجن، شبکه‌ای از شاخک ایجاد کرد که تقریبا شبیه سیستم بزرگراه واقعی در شبه‌جزیره ایبری بود
[ترجمه گوگل]قالب لجن رشد شبکه ای از شاخک های که تقریبا یکسان با سیستم بزرگراه واقعی در شبه جزیره ایبرین بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In this video, the simulated slime mold starts spread evenly throughout the land and then adapts its shape to the food sources.
[ترجمه ترگمان]در این ویدئو، قالب لجن شبیه‌سازی شده به طور مساوی در سراسر زمین پخش می‌شود و سپس شکل خود را با منابع غذایی تطبیق می‌دهد
[ترجمه گوگل]در این ویدئو، قالب سنگ شکنی شبیه سازی شده به طور مساوی در سرتاسر زمین گسترش می یابد و سپس شکل آن را به منابع غذایی تطبیق می دهد ...

slime mold را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی slime mold
کلمه : slime mold
املای فارسی : سلیمه مولد
اشتباه تایپی : سمهئث ئخمی
عکس slime mold : در گوگل

آیا معنی slime mold مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )