برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1292 100 1

slurred

واژه slurred در جمله های نمونه

1. he slurred over the significance of the letter
اهمیت آن نامه را نادیده گرفت.

2. the problem of prostitution was slurred over
مسئله‌ی فحشا را ماست مالی کردند.

3. Her speech was slurred but she still denied she was drunk.
[ترجمه ترگمان]گفتار روت نامفهوم بود اما هنوز انکار می‌کرد که مست است
[ترجمه گوگل]سخنرانی او دچار خستگی شد، اما هنوز هم او را مست داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The general slurred over his contribution to the campaign.
[ترجمه ترگمان]این ژنرال از کمک خود به این مبارزه ایراد می‌گیرد
[ترجمه گوگل]عمومیت بیش از سهم خود در مبارزات انتخاباتی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. You could tell from his slurred speech that he was drunk.
[ترجمه ترگمان]تو می تونستی از زبون slurred بگی که مست بوده
[ترجمه گوگل]شما می توانید از سخنان خشن خود بگویید که او مست بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Her speech was slurred and barely compreh ...

معنی کلمه slurred به انگلیسی

slurred
• spoken indistinctly; spoken with a slur; played smoothly (music)

slurred را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
(برای حرف زدن) بریده بریده - جویده جویده
Mhsa
لکنت زبان
مرتضی
نامفهوم
بهمن عنایتی کاریجانی
در ترمینولوژی طبی به معنی لکنت زبان می باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی slurred مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )