برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1287 100 1

smack

/ˈsmæk/ /smæk/

معنی: ضربت، طعم، مزه، ماچ، صدای سیلی یا شلاق، چشیدن مختصر، با صدا غذا خوردن، ماچ صدادارکردن، مزه مخصوصی داشتن، کف دستی زدن، کتک زدن، دوست داشتن، کاملا، یک راست
معانی دیگر: اثر، بو، رنگ، مزه داشتن، طعم چیزی را داشتن، حاکی از چیزی بودن، رنگ و بوی چیزی را داشتن، (مشروب یا خوراک) مقدار کم، جرعه، ملچ ملوچ کردن، (از روی اشتیاق و غیره لب ها را به هم فشردن و سپس با صدا از هم جدا کردن) مچ کردن، مچ، هرت، لب مزه، ماچیدن، بوسه چسباندن، بوسه ی صدا دار، (با کف دست یا چیز مسطح) ضربه، سیلی، توگوشی، درکونی، کتک، (شپلق) زدن، سیلی زدن، چک زدن، دقیقا، درست، یکسر، شپلق صدا کردن، شرق صدا کردن، تصادم کردن، قایق بادبانی کوچک، بلم، (خودمانی) هروئین

بررسی کلمه smack

اسم ( noun )
(1) تعریف: a taste or slight hint of a flavor or the like.
مشابه: dash, kiss, tang

- a smack of rosemary in the stew
[ترجمه ترگمان] یه تیکه از رزماری رو توی سوپ
[ترجمه گوگل] طعم رزماری در خورش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a small quantity; touch.
مشابه: catch, dash

- a serious drama with a smack of humor
[ترجمه ترگمان] یک درام جدی با صدای شوخی و شوخی،
[ترجمه گوگل] یک درام جدی با طنز طنز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: smacks, smacking, smacked
(1) تعریف: to suggest a taste, smell, or the like (often fol. by of).

- His breath smacks of garlic.
[ترجمه ترگمان] نفس او بوی سیر می‌دهد
[ترجمه گوگل] نفس او سیر می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه smack در جمله های نمونه

1. smack down
(امریکا - خودمانی) گوشمالی دادن،سرجای خود نشاندن

2. smack one's lips
با اشتیاق انتظار کشیدن یا به‌خاطر آوردن

3. a smack of racism
اثری از نژادپرستی

4. a smack of wine for each guest
یک کمی شراب برای هریک از مهمانان

5. his comments smack of atheism
اظهاراتش حاکی از عدم اعتقاد به خداوند است.

6. he drove his car smack into the tree
اتومبیلش را صاف زد به درخت.

7. i wished i could smack his ugly face!
خیلی دلم می‌خواست یک چک توی آن صورت زشتش بزنم‌!

8. to give somebody a smack on the tail
به کسی در کونی زدن

9. an orange with a bitter smack
یک پرتقال تلخ مزه

10. He longed to land her a good smack in the face.
[ترجمه ترگمان]دلش می‌خواست با مشت محکمی به صورتش بزند
[ترجمه گوگل]او آرزو داشت که او را در چهره ی خوبی قرار دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. You're going to get a smack in a minute!
...

مترادف smack

ضربت (اسم)
smash , chop , skelp , impact , strike , stroke , hit , bat , smack , bop , beat , slap , whack , butt , blow , impulse , bump , knock , fib , biff , thump , bob , cuff , buffet , buff , dint , hack , pound , impulsion , lead-off , thwack , percussion , plunk , swat , whang
طعم (اسم)
taste , smack , savor , relish , odor , flavor , gusto , palate
مزه (اسم)
taste , smack , savor , relish , flavor , gusto , zest , sapor , sapour
ماچ (اسم)
smack , buss , kiss
صدای سیلی یا شلاق (اسم)
smack
چشیدن مختصر (اسم)
smack
با صدا غذا خوردن (فعل)
smack
ماچ صدادارکردن (فعل)
smack
مزه مخصوصی داشتن (فعل)
smack
کف دستی زدن (فعل)
smack
کتک زدن (فعل)
smack , beat , clobber , thrash , drub , fustigate , bludgeon , mug , scutch
دوست داشتن (فعل)
love , affect , like , smack , savor , savour
کاملا (قید)
outright , exactly , altogether , quite , smack , whole-hog , wholly , fully , entirely , totally , thru , in toto , teetotally , hand-and-foot , utterly , scot and lot , soundly , throughly
یک راست (قید)
straight , sheer , smack , directly , straight away

معنی عبارات مرتبط با smack به فارسی

درست، عینا، حسابی
(امریکا - عامیانه) دقیقا، یکسر، سرراست، درست
(امریکا - خودمانی) گوشمالی دادن، سرجای خود نشاندن
با اشتیاق انتظار کشیدن یا به خاطر آوردن

معنی کلمه smack به انگلیسی

smack
• faint taste, slight hint; little bit, small amount; slap; opening and closing of the lips accompanied by a sharp sound; loud kiss; sound of a kiss; fishing boat; heroin (slang)
• strike with an open hand; hit with a smacking sound; open and close the lips with a sharp sound; kiss loudly
• (slang) with a loud smacking sound; directly, squarely
• if you smack someone, you hit them with your hand. verb here but can also be used as a count noun. e.g. i gave him a smack in the face.
• if you smack something somewhere, you put it or throw it there so that it makes a loud, sharp noise. verb here but can also be used as a singular noun. e.g. she gave out the books, dropping them with a satisfying smack on each desk.
• if one thing smacks of another thing, it reminds you of it or is like it; used showing disapproval.
• something that is smack in a particular place is in that exact place; an informal use.
smack of the whip
• crack of a whip, sound made when one thrashes a whip
smack one's lips
• lick one's lips
fishing smack
• fishing boat

smack را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آزیتا مهری
ضربه زدن
سیلی زدن
Angel
(غیررسمی) هروئین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی smack
کلمه : smack
املای فارسی : سمکک
اشتباه تایپی : سئشزن
عکس smack : در گوگل

آیا معنی smack مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )