برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1330 100 1

so as to


برای مصدر

واژه so as to در جمله های نمونه

1. Work expands so as to fill the time available.
[ترجمه ترگمان]کار گسترش می‌یابد تا زمان موجود پر شود
[ترجمه گوگل]کار به طوری که برای پر کردن زمان موجود گسترش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He read a lot so as to learn about the intellectual history of Europe.
[ترجمه ترگمان]او چیزهای زیادی می‌خواند تا در مورد تاریخ فکری اروپا یاد بگیرد
[ترجمه گوگل]او خیلی خواند تا درباره تاریخ فکری اروپا یاد بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They recycle empty tins so as to use the metal.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها قوطی‌های خالی را بازیافت می‌کنند تا از فلز استفاده کنند
[ترجمه گوگل]آنها قلع خالص را بازیافتند تا از فلز استفاده کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He inclined forward so as to hear more clearly.
[ترجمه ترگمان]او به جلو خم شد تا بهتر بشنود
[ترجمه گوگل]او به سمت جلو حرکت کرد تا به وضوح شنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با so as to به فارسی

معنی so as to در دیکشنری تخصصی

so as to
[ریاضیات] برای، زیرا

معنی کلمه so as to به انگلیسی

so as to
• in order to, in order that, so that

so as to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shokoufeh
برای ،in order to
Reza Zangiabadi
تا
برای اینکه
بدین منظور که
میلاد علی پور
به این دلیل که, از آن جهت که
محدثه فرومدی
تا بدین ترتیب
یوسف صابری
In order to
Younes
علارقم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی so as to
کلمه : so as to
املای فارسی : سو‌ از تو
اشتباه تایپی : سخ شس فخ
عکس so as to : در گوگل

آیا معنی so as to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )