برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1285 100 1

so far

/soʊ fɑr/ /səʊ fɑː/

تا حال، تا اینجا، تا این میزان، تاکنون، تااین درجه، اینقدر

بررسی کلمه so far

عبارت ( phrase )
• : تعریف: until this point; until the present.

- The new worker is doing very well so far.
[ترجمه ترگمان] کارگر جدید بسیار خوب عمل می‌کند
[ترجمه گوگل] کارگر جدید تا به امروز خیلی خوب کار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه so far در جمله های نمونه

1. They've only sold thirteen tickets so far.
[ترجمه فف] آنها تا به حال فقط ۱۳ بلیط فروخته اند
|
[ترجمه ترگمان]تا حالا فقط سیزده تا بلیط فروخته بودن
[ترجمه گوگل]آنها تاکنون فقط 13 بلیط را فروخته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Production so far this year is on/off target.
[ترجمه ترگمان]تا کنون تولید تا کنون هدف مورد نظر بوده‌است
[ترجمه گوگل]تولید تا کنون در سال جاری هدف / روشن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The travel bureau is not so far from here.
[ترجمه ترگمان] سازمان حمل و نقل خیلی از اینجا دور نیست
[ترجمه گوگل]دفتر مسافرتی تا اینجا از اینجا نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Diplomacy has so far failed to bring an end to the fighting.
[ترج ...

معنی عبارات مرتبط با so far به فارسی

تا آنجا که، تا حدی که، تاان اندازه که، انچه
انچه من میتوانم حدس بزنم
تاان اندازه، تاانجا، تاان حد
هراندازه که، هرچه

معنی کلمه so far به انگلیسی

so far
• up until now, until this moment, thus far
so far so good
• up to now everything is all right

so far را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مبینا
خیلی دور. دور و دراز
میثم
تا یک حد محدود بخصوص:
i can protect you only so far
حدیث ایران
تا به حال
دوردی پرشور
تا میزان محدودی
لیلی
خیلی دور
آرش
تا اینجا، تاکنون، تا بدینجا
عشق زبان
تا حالا.تابه حال. تا کنون.تا این جا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی so far
کلمه : so far
املای فارسی : سو‌ فر
اشتباه تایپی : سخ بشق
عکس so far : در گوگل

آیا معنی so far مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )