برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1283 100 1

sourcing

واژه sourcing در جمله های نمونه

1. Imagination is the source of creation.
[ترجمه ترگمان]تخیل منبع آفرینش است
[ترجمه گوگل]تصورات منبع خلقت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It is conflict and not unquestioning agreement that deeps freedom alive. In a free country there will always be coflicting ideas, and this is a source of strength.
[ترجمه ترگمان]این جنگ است و نه به توافق بی‌چون و چرا که آزادی در اعماق دریا زنده است در کشوری آزاد همیشه ایده‌های coflicting وجود دارد و این یک منبع قدرت است
[ترجمه گوگل]این درگیری است و بدون توافق بدون شک که آزادی را زنده می کند در یک کشور آزاد همواره ایده های همکاری ایجاد می شود و این یک منبع قدرت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Fame like a river is narrowest at its source and broadest afar off.
[ترجمه ترگمان]شهرت مثل یک رودخانه محدود به منبع و در گسترده‌ترین وضعیت آن است
[ترجمه گوگل]شهرت مانند یک رودخانه در منبع آن باریکتر و گستردهتر از دور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Friendship is both a source of pleasure and a component of good health.
[ترجم ...

معنی کلمه sourcing به انگلیسی

sourcing
• purchasing of products or services from external suppliers

sourcing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

وهاب
منبع یابی
مرتضی بزرگیان
یافتن منابع
بازرس ژاور
تأمین منابع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sourcing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )