برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1284 100 1

space capsule

واژه space capsule در جمله های نمونه

1. The nose of the space capsule is protected by a heat shield.
[ترجمه ترگمان]بینی کپسول فضایی توسط یک سپر حرارتی محافظت می‌شود
[ترجمه گوگل]بینی کپسول فضایی توسط سپر حرارتی محافظت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A Russian space capsule is currently orbiting the Earth.
[ترجمه ترگمان]کپسول فضایی روسیه هم اکنون در حال چرخش به دور زمین است
[ترجمه گوگل]کپسول فضایی روسیه در حال حاضر در مدار زمین قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The space capsule came down in the ocean.
[ترجمه ترگمان]کپسول فضایی در اقیانوس آرام گرفت
[ترجمه گوگل]کپسول فضایی در اقیانوس فرود آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The astronauts work and live in the space capsule.
[ترجمه ترگمان]فضانوردان کار می‌کنند و در کپسول فضایی زندگی می‌کنند
[ترجمه گوگل]فضانوردان کار می کنند و در کپسول فضا زندگی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه space capsule به انگلیسی

space capsule
• a space capsule is the part of a spacecraft in which people travel in space and in which they return to earth.

space capsule را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
محفظه فضایی، یک نوع فضاپیما است که بخش اصلی بدنه اش شکلی ساده و بدون هیچ بال و زائده ای دارد تا در ورود به جو ایجاد دریفت کند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی space capsule مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )