برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1354 100 1

spinster

/ˈspɪnstər/ /ˈspɪnstə/

معنی: دختر خانه مانده، دختر ترشیده
معانی دیگر: پیر دختر، (زن) نخ ریس، ریسنده

بررسی کلمه spinster

اسم ( noun )
• : تعریف: a woman who has never married (sometimes used disparagingly).

واژه spinster در جمله های نمونه

1. He left his Montana ranch to his spinster sister.
[ترجمه ترگمان] اون مزرعه his رو به خواهر spinster واگذار کرد
[ترجمه گوگل]او مزرعه مونتانا را به خواهر اسپینستر خود ترک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He caricatured her as an obsessive spinster, and she became a footnote in biographies of Wells.
[ترجمه ترگمان]او را به عنوان یک دختر ثروتمند دوست می‌داشت، و در biographies of در footnote
[ترجمه گوگل]او او را به عنوان یک اسپینتر وسواسی کاريکاتور کرد، و او به عنوان پاورقی در زندگینامه Wells تبدیل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She was a tall, bespectacled spinster, who was very capable and well understood child psychology.
[ترجمه ترگمان]او دختری بلندقد و عینکی بود که خیلی استعداد داشت و به خوبی روانشناسی کودک را درک می‌کرد
[ترجمه گوگل]او یک سنبله قدیم، تک محور بود، که بسیار توانا و شناخته شده روانشناسی کودک بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His spinster sister, Alice, lived with him and was his principal legatee.
[ترجمه ترگمان]خواهر spin ...

مترادف spinster

دختر خانه مانده (اسم)
old maid , spinster
دختر ترشیده (اسم)
spinster

معنی کلمه spinster به انگلیسی

spinster
• unmarried woman beyond the usual age of marriage, old maid; single woman; one that spins as an occupation
• a spinster is a woman who has never married; an old-fashioned word.

spinster را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
پیردختر، دختر ترشیده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی spinster
کلمه : spinster
املای فارسی : سپینستر
اشتباه تایپی : سحهدسفثق
عکس spinster : در گوگل

آیا معنی spinster مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )