انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 990 100 1

spirit

تلفظ spirit
تلفظ spirit به آمریکایی/ˈspɪrət/ تلفظ spirit به انگلیسی/ˈspɪrɪt/

معنی: روح، جان، روان، جرات، رمق، روحیه، مشروبات الکلی، معنی، روان، بسر خلق اوردن، روح دادن
معانی دیگر: جان (در برابر جسم: body)، دم، فروهر، لاهوت، حال، دل و دماغ، شوق، شور، دلخواهی، دلبستگی، تعصب، منظور واقعی، جان کلام، معنی اصلی، شخص، فرد، (مجازی - زمان یا جنبش یا مکتب و غیره) روح، خمیره، جوهر، ذات، ماهیت، (معمولا جمع) مشروب الکلی قوی (مانند ویسکی و جین)، (شیمی) هر آبگونه ی حاصل شده از تقطیر، چکیده، الکل، الکل سوز، روح تازه دادن، سر زنده کردن، روحیه را تقویت کردن، (به سرعت یا مخفیانه یا به طور اسرارآمیز) بردن یا رفتن، فراری دادن یا کردن، قاچاقی بردن یا آوردن، رجوع شود به: soul، ذهن، روح خبیث، شبح، جن، پری، (مردگان) روح (ghost هم می گویند)، (علم کیمیا) هر یک از عناصر اربعه: گوگرد یا جیوه یا نمک آمونیاک یا زرنیخ زرد، معنوی، وابسته به روح، فروهری، لاهوتی، جان بخشیدن، روح دمیدن، زنده کردن

بررسی کلمه spirit

اسم ( noun )
(1) تعریف: the vital force that is thought to be an element of human beings; soul.
مترادف: anima, soul
مشابه: animus, ghost, mind, psyche

(2) تعریف: a supernatural being, such as a devil, ghost, fairy, or elf.
مترادف: apparition, ghost, presence, specter
مشابه: phantom, soul

(3) تعریف: the part of human nature that is separate and distinct from the physical.
مترادف: mind, psyche, soul

(4) تعریف: fundamental nature; essence.
مترادف: core, essence
مشابه: being, character, flavor, genius, nature, quintessence

(5) تعریف: disposition or character as marked by certain qualities such as courage and energy.
مترادف: �lan, pluck, vigor, vitality, vivacity
مشابه: disposition, grain, heart, morale

(6) تعریف: (pl.) a feeling or mood.
مترادف: feeling, humor, mood
مشابه: tone

- in low spirits from the bad news
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] با روحیه‌ای بسیار ضعیف از خبره‌ای بد،
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] در روح کم از خبر بد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(7) تعریف: the essential meaning or intent of a thing.
مترادف: aim, intent, intention, purpose

- the spirit of the law
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] روح قانون
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] روح قانون
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(8) تعریف: the prevailing character of something.
مترادف: character, mood
مشابه: complexion, flavor, genius, temper

- the revolutionary spirit of the century
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] روح انقلابی قرن
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] روح انقلابی قرن
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(9) تعریف: (pl.) alcoholic liquor.
مترادف: alcohol, liquor

(10) تعریف: (cap.) in Christianity, the Holy Ghost; third person of the Trinity.
مترادف: Holy Ghost, Holy Spirit, Paraclete
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: spirits, spiriting, spirited
(1) تعریف: to remove secretly or mysteriously (usu. fol. by off or away).
مشابه: abduct, sneak, steal

- The thieves spirited away our car.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] دزدها ماشین ما رو بردن
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] دزدان ما ماشین خود را رها کردند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: to infuse with spirit or determination; inspirit.
مترادف: animate, hearten, inspirit
مشابه: arouse, embolden, encourage, inspire, kindle, quicken

واژه spirit در جمله های نمونه

1. spirit lamp
ترجمه چراغ الکل‌سوز

2. school spirit
ترجمه دلبستگی به مدرسه‌ی خود

3. team spirit
ترجمه روحیه‌ی جمعی

4. the spirit is willing but the flesh is weak
ترجمه روح می‌خواهد ولی جسم ناتوان است.

5. the spirit of entrepreneurship
ترجمه روح (یا روحیه‌ی) کارآفرینی

6. the spirit of god is my guide
ترجمه روح خداوند راهنمای من است.

7. the spirit of modernity
ترجمه روحیه‌ی نوینگری (تجدد طلبی)

8. the spirit of that age
ترجمه ذات آن دوران

9. the spirit of the law as opposed to the letter of the law
ترجمه منظور واقعی قانون در مقابل متن قانون

10. wood spirit
ترجمه چکیده‌ی چوب

11. in spirit
ترجمه روحا،فکرا

12. a broken spirit
ترجمه روحیه‌ی خراب

13. a white spirit
ترجمه روح پاک

14. an incarnate spirit
ترجمه روح تناور

15. god breathed spirit into clay
ترجمه خداوند در گل جان دمید.

16. the holiday spirit
ترجمه روحیه‌ی شاد و عید گونه

17. the human spirit struggles to be saved from sin
ترجمه روح انسان تقلا می‌کند که از گناه نجات یابد.

18. with the spirit of cooperation
ترجمه با روح همکاری

19. in a sublime spirit of sacrifice
ترجمه با یک روح فداکاری عالی

20. the expense of spirit in a waste of shame
ترجمه (شکسپیر) به هدر دادن روح در باتلاقی از شرم

21. poverty had crushed his spirit
ترجمه فقر روح او را خرد کرده بود.

22. the fear pervaded his spirit
ترجمه ترسی که بر روحش مستولی شد

23. to incarnate the frontier spirit
ترجمه نماد روح مرزنشینی بودن

24. in (or with) the spirit of . . .
ترجمه با روح . . . ،با نیت . . .

25. our soldiers displayed a hardy spirit
ترجمه سربازان ما روحیه‌ی تهورآمیزی از خود نشان دادند.

26. prayer was balm to her spirit
ترجمه دعا مرهم روح او بود.

27. the infusion of a new spirit among the students
ترجمه دمیدن روحی تازه در دانشجویان

28. he pays more attention to the spirit of the story than to the letter of it
ترجمه بیشتر به روح (یا باطن) داستان توجه می‌کند تا به متن آن.

29. i shall be with you in spirit
ترجمه روحا همراه شما خواهم بود.

30. he can write well only when the spirit moves him
ترجمه فقط وقتی که به صرافت بیافتد می‌تواند خوب بنویسد.

31. that kind of music which tickles the spirit
ترجمه آن نوع موسیقی که روح را به نشاط در می‌آورد.

32. o, god, into thy hands i commit my spirit
ترجمه خداوندا،روح خود را به تو می‌سپارم.

33. what was the cause of the arrest of the scientific spirit in the east?
ترجمه علت فترت روحیه‌ی علمی در مشرق زمین چه بود؟

34. that prophet claimed to be a new manifestation of the divine spirit
ترجمه آن پیامبر ادعا می‌کرد که تجلی نوینی از روح الهی است.

35. they believed that everyone had a good angel and an evil spirit
ترجمه آنان معتقد بودند که هر کس یک ملک خوب و یک روح بد دارد.

36. are the needs of the body more important than the needs of the spirit ?
ترجمه نیازهای جسم مهمتر است یا نیازهای روح‌؟

مترادف spirit

روح (اسم)
nature , spirit , esprit , apparition , breeze , calmness , phantom , ghost , specter , sprite , psyche , spook , zing , placidity , numen , fantom , phantasm , phantasma , spunkie , umbra , wraith
جان (اسم)
life , spirit , breath , ghost
روان (اسم)
spirit , psyche
جرات (اسم)
gut , grittiness , courage , spirit , venture , daring , mettle , spunk
رمق (اسم)
life , spirit
روحیه (اسم)
spirit , morale , moral , morality , mentality
مشروبات الکلی (اسم)
spirit , spiritus
معنی (اسم)
abstract , meaning , sense , significance , implication , signification , point , reality , spirit , intent , innuendo , essence , idea , ideal , moral , peculiar charm
روان (صفت)
clear , handy , easy , spirit , current , versatile , fluid , liquid , smooth , glib , fluent , cursive , profluent , voluble
بسر خلق اوردن (فعل)
spirit
روح دادن (فعل)
act , enliven , inspirit , spirit , animate , vivify

معنی عبارات مرتبط با spirit به فارسی

محلول صمغ عربی و اتر (که در تئاتر برای چسباندن ریش مصنوعی و غیره به کار می رود)
عقیده به هستی ونفوذ ارواح، اصالت روح
تراز
wine of spirits الکل، عرق خالص، عرق دو اتشه
روح پلیدی براومستولی شده بود
روح پلید
(مسیحیت) روح القدس (جز سوم تثلیث)، روح القدس
عصبیت، طرفداری حزبی، حزب پرستی
روانش شاد باد

معنی spirit در دیکشنری تخصصی

[نساجی] الکل - جوهر یک ماده - حلال نفتی
[شیمی] چراغ الکلی
[عمران و معماری] تراز
[زمین شناسی] تراز
[نساجی] تراز الکلی
[حقوق] روح قانون (در برابر نص قانون)
[شیمی] دماسنج الکلی
[نساجی] حلال نفتی
[شیمی] الکل دو تقطیری

معنی کلمه spirit به انگلیسی

spirit
• soul; supernatural being, demon, ghost; psyche; essence; essential nature; intent; vivacity, energy, animation; character, overall feeling, alcohol (british)
• abduct, remove secretly; invigorate, enliven, animate
• your spirit is the part of you that is not physical and that is connected with your deepest thoughts and feelings.
• the spirit of a dead person is a non-physical part of them that is believed to remain alive after their death.
• a spirit is also a supernatural being.
• spirit is enthusiasm, energy, and self-confidence.
• the spirit in which you do something is the attitude that you show when you are doing it.
• you can refer to your spirits when saying how happy or unhappy you are. for example, if your spirits are high, you are happy.
• the spirit of a law or an agreement is the way that it was intended to be interpreted or applied.
• spirits are strong alcoholic drinks such as whisky and gin.
• if you spirit someone or something out of or into a place, you get them out or in quickly and secretly.
• if you enter into the spirit of an event, you take part in it in an enthusiastic way.
• see also spirited.
spirit away
• smuggle, take away secretly
spirit level
• device filled with fluid and a bubble of air which is used to determine if a surface is flat
• a spirit level is a device for testing a surface to see if it is level. it consists of a piece of wood or metal containing a tube of liquid with a bubble of air in it. when the bubble is in the middle of the tube, the surface that the spirit level is on is level.
spirit of god
• holy spirit, the supreme being
spirit of saint louis
• name of airplane used by charles lindbergh during his first non-stop transatlantic flight in 1927
spirit of st louis
• first airplane to be flown in a solo nonstop flight across the atlantic ocean (by charles lindbergh in 1927)
spirit of the age
• spirit of the times, mood of the times
spirit of the idf
• morale of the israeli military
spirit of the law
• intentions of the legislature, true purpose of the ruling
spirit of the times
• fashion, fad, style that fits the era
answer with spirit
• respond in a lively fashion, respond with enthusiasm
break one's spirit
• tame by force, oppress
broke his spirit
• lowered his morale, broke his will, made him lose his will power
broken spirit
• loss of will, depression
enter into the spirit
• get into the mood of things, adopt the feeling of a group or event
evil spirit
• demon, evil supernatural being
fighting spirit
• warring nature, battling soul
free spirit
• someone who is a free spirit is independent and lives as he or she wants to live rather than in a conventional way.
holy spirit
• third person of the trinity, holy ghost (christianity)
• in the christian religion, the holy spirit is one of the three aspects of god, together with god the father and god the son.
in letter and spirit
• written out and acted upon
in the right spirit
• in the right mood, in good spirits
kindred spirit
• person whose interests are similar to yours; person who is similar to you in character
• someone who is a kindred spirit has the same view of life that you have.
methylated spirit
• alcohol which has had the methyl group added to it
• methylated spirit or methylated spirits is a liquid made from alcohol and other chemicals. it is used for removing stains and as a fuel in small lamps and heaters.
noble spirit
• good-heartedness, quality of being considerate, refinement
party spirit
• team spirit, group morale; devotion to a political party, party loyalty
pioneering spirit
• spirit of wanting to be first to do something, spirit of wanting to accomplish something that has never been done before
poetic spirit
• spirit of a poet, the inner desire to write poetry

spirit را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی spirit

Mahdieh Tatality ٢١:٣٠ - ١٣٩٦/٠٦/٠١
روح
|

علیرضا کلانتر ١٧:٤٣ - ١٣٩٧/٠٦/١٩
روح کل هستی، روح کل، روح الهی
در مقابل آن واژه soul را داریم که به روح فردی اشاره دارد.
|

فرهاد سليمان‌نژاد ١٣:٠٣ - ١٣٩٧/٠٦/٢٤
خلق‌وخو
|

رضا ١٤:١١ - ١٣٩٧/٠٨/١٢
روحیه
The players have a very strong team spirit
|

حمیده معمارباشی ٢٢:١١ - ١٣٩٧/١٠/٠٢
ذات- ماهیت
|

Nelin ١٥:٥٢ - ١٣٩٧/١١/٠٧
A ghost is the spirit of a dead person.(روح یک شخص مرده.

مثال:l saw a ghost that was leaving an old chalet.
|

farid ٢٣:٤٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٧
اردات/احترام
|

فاطمه مقصودی ١٣:٠٤ - ١٣٩٨/٠٣/١٩
روح
|

پیشنهاد شما درباره معنی spiritنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

سجاد > درسته
ابراهیم > سخن چین
میثم علیزاده > Bear
میلاد علی پور > heavily
حمید رمضی > Scrunchie
محدثه فرومدی > traditional
میلاد رحیمی > خوا قزات
Marina > اکیپ

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی spirit
کلمه : spirit
املای فارسی : سپیریت
اشتباه تایپی : سحهقهف
عکس spirit : در گوگل


آیا معنی spirit مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )