برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1324 100 1

stand aside

واژه stand aside در جمله های نمونه

1. Stand aside, please, and let these people pass.
[ترجمه ترگمان]خواهش می‌کنم کنار بایستید و بگذارید این مردم بگذرند
[ترجمه گوگل]لطفا کنار بگذارید، و اجازه دهید این افراد عبور کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Stand aside, please. The motorcade of the President is coming.
[ترجمه ترگمان]لطفا کنار بایستید کاروان موتوری رئیس‌جمهور می‌آید
[ترجمه گوگل]لطفا کنار بگذارید مسطحۀ رئیس جمهور آینده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Stand aside and let these people pass.
[ترجمه ترگمان]برو کنار و بگذار این مردم بگذرند
[ترجمه گوگل]کنار بگذارید و این افراد را بگذارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Stand aside and let us past!
[ترجمه ترگمان]کنار بایستید و به ما اجازه عبور بدهید!
[ترجمه گوگل]کنار بگذارید و گذشته را بگذارید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه stand aside به انگلیسی

stand aside
• stand out of the way, stand to the side
did not stand aside
• became involved

stand aside را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mandana
جبهه گیری کردن در موضوعی خاص
سید محمود حسینی
کنار ایستادن
کنار رفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی stand aside مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )