برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1286 100 1

stay over

/steɪ ˈoʊvər/ /steɪ ˈəʊvə/

واژه stay over در جمله های نمونه

1. We had friends to stay over the weekend.
[ترجمه ترگمان]ما دوستانی داشتیم که آخر هفته بمونیم
[ترجمه گوگل]ما دوستان داریم که در آخر هفته بمانیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Book 14 days ahead and stay over a Saturday night.
[ترجمه ترگمان]۱۴ روز جلوتر رزرو کنید و در یک شب شنبه بمانید
[ترجمه گوگل]کتاب 14 روز پیش و ماندن بیش از یک شب شنبه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Stay over and relax a bit.
[ترجمه ترگمان]کمی استراحت کن و کمی استراحت کن
[ترجمه گوگل]اقامت بیش از حد و استراحت کمی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Henry casually said, " David decided to stay over at Tom's another day. "
[ترجمه ترگمان]هنری با لحنی عادی گفت: \" دیوید تصمیم گرفت یک روز دیگر نزد تام بماند
[ترجمه گوگل]هنری به طور اتفاقی گفت: 'دیوید تصمیم گرفت در روز دیگر در تام باقی بماند '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه stay over به انگلیسی

stay over
• delay, remain

stay over را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوذر.ف
به عنوان مهمان خونه کسی برای یک شب خوابیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی stay over مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )