برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1289 100 1

steady

/ˈstedi/ /ˈstedi/

معنی: محکم، پر پشت، ثابت، پی در پی، استوار، مداوم، متین، یک نواخت، استوار یا محکم کردن
معانی دیگر: ناجنبا، بی حرکت، بی جنبش، بی تحرک، بی تکان، لق نکردنی، پیوسته، ایستا، یکجور، بی مکث، بی وقفه، همیشگی، دائم، تغییر ناپذیر، یک روند، قرص، آرام، قوی، قابل اطمینان، ثابت قدم، موقر، منظم، به طور یکنواخت یا مداوم یا بی تکان، (کشتی) تغییر جهت ندهنده (حتی در توفان)، راست رو، بی تغییر، (ندا) آرام و مهیاباش !، خونسرد باش !، دستپاچه نشو!، (ندا) کشتی را در همین مسیر یا جهت نگهدارید!، (امریکا - عامیانه) دوست دختر یا پسر دائمی (که با کسی دیگر بیرون نمی رود)، ناجنبا کردن، بی حرکت کردن، ثابت یا ایستا کردن، یک جور کردن، استوار کردن، پیوسته ویکنواخت کردن، ساکن شدن

بررسی کلمه steady

صفت ( adjective )
حالات: steadier, steadiest
(1) تعریف: firmly fixed in position or solidly constructed; stable.
مترادف: firm, solid, stable
متضاد: rocky, unstable, unsteady
مشابه: balanced, fast, fixed, immovable, motionless, rigid, secure, set, sound, stationary, staunch, steadfast, stout, sturdy, substantial

- Do we have a steady table where we can put the microscope?
[ترجمه A.A] یک میز ثابت داریم که بتوانیم میکروسکوپ را روی آن بگذاریم؟
|
[ترجمه ترگمان] آیا ما یک میز ثابت داریم که در آن می‌توانیم میکروسکوپ را قرار دهیم؟
[ترجمه گوگل] آیا ما یک جدول ثابت داریم که می توانیم میکروسکوپ را قرار دهیم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: having a continuous and regular movement, quality, or rate of development.
مترادف: constant, continuous, even, regular
متضاد: choppy, fluctuating, halting, irregular, sporadic, unsteady
مشابه: consistent, continual, fixed, habitual, incessant, inexorable, persistent, rhythmic, stable, steadfast, unbroken, unchanging, uniform, unremitting, unvarying

- They moved at ...

واژه steady در جمله های نمونه

1. steady nerves
اعصاب آرام

2. steady does it!
آرام‌!،مواظب باش‌!،ملایم‌!،بی تکان‌!

3. a steady customer
مشتری همیشگی

4. a steady diet
رژیم خوراکی مداوم

5. a steady diet of reading and writing
برنامه‌ی مداوم خواندن و نوشتن

6. a steady gaze
نگاه خیره

7. a steady outpouring of research work
فوران مداوم آثار پژوهشی

8. a steady speed
سرعت یکنواخت

9. a steady wind
باد بی وقفه

10. a steady young man
یک مرد جوان مرتب و منظم.

11. the steady drip of water from the ceiling
چکیدن دایم آب از سقف

12. the steady flap of bird wings
صدای مداوم بال پرندگان

13. the steady press of enemy tanks
فشار مدام تانک‌های دشمن

14. go steady
(امریکا - خودمانی) به طور انحصاری با یک دوست دختر (یا پسر) معاشر بودن

15. slow and ...

مترادف steady

محکم (صفت)
stable , firm , solid , dense , compact , compressed , adamantine , tough , strict , sturdy , strong , tight , tenacious , steel , secure , stout , frozen , substantial , buff , steady , well-set , meaty , pukka , pucka , two-handed
پر پشت (صفت)
dense , rich , thick , bushy , lush , exuberant , thick-set , steady
ثابت (صفت)
stable , permanent , firm , constant , lasting , true , loyal , fixed , pat , fiducial , immovable , hard and fast , changeless , invariable , inalterable , steady , resolute , indelible , staid , equable , immobile , incommutable , invariant , irremovable , thetic , thetical
پی در پی (صفت)
incessant , consecutive , successive , sequential , continual , steady , repeated , sequent
استوار (صفت)
stable , firm , constant , solid , tenacious , sound , steel , sure , secure , immovable , steady , consistent , steadfast , two-handed
مداوم (صفت)
stable , persistent , continuous , uninterrupted , steady , unremitting , continuing , ongoing , running
متین (صفت)
firm , sober , placid , steady , steadfast , demure , sedate , serene , staid , self-possessed
یک نواخت (صفت)
level , singsong , same , uniform , unisonant , unisonous , monotonous , invariable , steady , monotone , monotonic
استوار یا محکم کردن (فعل)
steady

معنی عبارات مرتبط با steady به فارسی

آرام !، مواظب باش !، ملایم !، بی تکان !
(فیزیک - ارتباطات) حالت ثابت، ایستاروند، ایستانه ی پایا، پایا روند، حالت دائمی
(کیهان شناسی) انگاره ی ایستاروند
(امریکا - خودمانی) به طور انحصاری با یک دوست دختر (یا پسر) معاشر بودن
اهسته وپیوسته

معنی steady در دیکشنری تخصصی

steady
[عمران و معماری] دایمی - پایدار - ماندگار - دایمی - آرام
[برق و الکترونیک] ماندگار ، پایا
[مهندسی گاز] یکنواخت ، مداوم ، ثابت
[ریاضیات] پایا
[ریاضیات] شدت جریان حالت پایدار
[ریاضیات] تخلیه ی دائم
[زمین شناسی] توزیع پایا
[ریاضیات] توزیع پایا، توزیع تعادلی
[آمار] توزیع پایا
[نساجی] یکنواخت بریدن پارچه - صاف بودن لبه بریده شده پارچه - لبه کار ثابت
[عمران و معماری] جریان ماندگار - جریان دایم - جریان دایمی - جریان منظم - جریان پایدار - جریان یکنواخت - جریان آرام - جریان مداوم
[زمین شناسی] جریان دایمی ،جریان ماندگار،جریان دایم
[ریاضیات] جریان یکنواخت
[معدن] جریان دایم ( آب های زیرزمینی)
[نفت] جریان ثابت
[آب و خاک] جریان ماندگار،جریان دائمی
[ریاضیات] جریان ماندگار گرما
[عمران و معماری] جهش ساکن
[عمران و معماری] بار دایم
[عمران و معماری] حرکت پایا - حرکت دایمی
[نساجی] حرکت یکنواخت
[عمران و معماری] جریان ماندگار ...

معنی کلمه steady به انگلیسی

steady
• regular boyfriend, regular girlfriend
• reinforce, stabilize; be stabilized
• stable, set firmly in place; unfaltering, sure; constant, regular; calm, not easily flustered; reliable; firm, resolute
• be careful!
• something that is steady continues or develops gradually without any interruptions or sudden changes.
• if an object is steady, it is firm and does not move about.
• if a situation is steady, it is not likely to change quickly.
• a steady look or voice is calm and controlled.
• steady work is certain to continue for a long time.
• a steady person is sensible and reliable.
• when you steady something or when it steadies, it stops shaking or moving about.
• when you steady yourself, you control and calm yourself.
steady boyfriend
• boy with whom a girl is in a close and constant relationship
steady decline
• gradual decrease that takes time, tendency to decrease
steady decrease
• constant fall, constant decrease
steady flow
• regular flow, constant flow, fixed movement
steady girlfriend
• girl with whom a boy is in a close and constant relationship
steady increase
• constant rise, constant increase
steady job
• permanent work, regular work, permanent employment
steady motion
• fixed continuous movement
steady nerves
• strong nerves, nerves that do not tremble
steady wind
• constant wind, wind that is always of the same strength
go steady
• date on a regular ...

steady را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حدیث زارع
پایدار
دکتر سبحان اسماعیلی
توسعه و رشد تدریجی و یکنواخت
محمد طاهری
مداوم، پیوسته
Vafa
ادامه دار
يار دلواري
یکنواخت، استوار
نشاط پاک نژاد
همين راه برو
Ariyana.tn
فابریک (مثل رفیق فابریک و صمیمی)
Younes
ثابت،استوار
stable
Avesta
ثابت قدم معنای جامعی برای این کلمه بحساب میاد.
مترادفش هم constant (ثابت) است.
reliable; dependable; firm استوار و قابل اعتماد درثبات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی steady
کلمه : steady
املای فارسی : ستیدی
اشتباه تایپی : سفثشیغ
عکس steady : در گوگل

آیا معنی steady مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )