برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1179 100 1

stem cell

بررسی کلمه stem cell

اسم ( noun )
مشتقات: stem-cell (adj.)
• : تعریف: a type of undifferentiated cell found in embryos or bodies of multicellular organisms, which reproduces by division and has the potential to become a specialized cell, such as a brain, muscle, blood, or bone cell.

واژه stem cell در جمله های نمونه

1. Some scientists believe stem cell research may provide a better solution.
[ترجمه ترگمان]برخی دانشمندان بر این باورند که تحقیقات سلول بنیادی ممکن است راه‌حل بهتری فراهم کند
[ترجمه گوگل]بعضی از دانشمندان معتقدند تحقیقات سلول های بنیادی ممکن است یک راه حل بهتر را ارائه دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. On this occasion it is stem cell research.
[ترجمه ترگمان]در این مورد پژوهش سلول بنیادی است
[ترجمه گوگل]در این مورد این تحقیق سلول های بنیادی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As the cells proceed from the stem cell to the various mature blood cell types they divide many times.
[ترجمه ترگمان]وقتی سلول‌ها از سلول بنیادی به انواع مختلف سلول‌های خونی بالغ ادامه می‌دهند، بارها تقسیم می‌شوند
[ترجمه گوگل]همانطور که سلول ها از سلول های بنیادی به انواع مختلف سلول های خون بالغ منتقل می شوند، آنها چندین بار تقسیم می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Transplantation ; Apheresis ; Stem Cell ; High-Dose Chemotherapy ; Nursing Care ; Life ; Quality.
[ترجمه ترگم ...

stem cell را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سحر غفاری
سلول بنیادی
گيتا زیانی
سلول بنیادی
گيتا زیانی
سلول بنیادی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی stem cell مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )