برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1322 100 1

stick out

/ˈstɪkˈaʊt/ /stɪkaʊt/

معنی: اصرار کردن، پیش امدگی داشتن، جلو آمدن
معانی دیگر: جلو امدن، متحمل شدن

بررسی کلمه stick out

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to be prominent or conspicuous.
متضاد: blend in
مشابه: poke, protrude, tongue

- That purple suit makes him stick out in a crowd.
[ترجمه A.A] آن کت و شلوار زرشکی او را در میان جمعیت متمایز میکنه
|
[ترجمه ترگمان] آن کت و شلوار ارغوانی باعث می‌شود که او در میان جمعیت جمع شود
[ترجمه گوگل] این کت و شلوار بنفش او را در یک جمعیت میچرخاند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه stick out در جمله های نمونه

1. Paul's ears stick out a bit, don't they.
[ترجمه A.A] گوشهای پل یک کمی متمایل به جلوست ، مگه نه
|
[ترجمه ترگمان]گوش‌های پل کمی بیرون می‌اید، اینطور نیست
[ترجمه گوگل]گوشه های پل کمی خرد می شوند، نه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The workers determined to stick out until they have their demands granted.
[ترجمه ترگمان]کارگران تصمیم گرفتند تا زمانی که خواسته‌های خود را برآورده کنند، بیرون بروند
[ترجمه گوگل]کارکنان تصمیم گرفتند تا تا زمانی که خواسته های خود را ارائه می دادند بیفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Can you stick out whether it is true or not?
[ترجمه ترگمان]می‌توانید بفهمید که آیا این حرف درست است یا نه؟
[ترجمه گوگل]آیا شما می توانید بی اعتنا باشید یا نه؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I wi ...

مترادف stick out

اصرار کردن (فعل)
urge , haggle , stick out , persist
پیش امدگی داشتن (فعل)
stick out
جلو آمدن (فعل)
stick out

معنی عبارات مرتبط با stick out به فارسی

معنی کلمه stick out به انگلیسی

stick out
• be outstanding, excel; hold a position

stick out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Babak
جلو دادن
مثال: سینه جلو دادن stick out chest
Sina
خیلی مشخص بودن به خاطر متفاوت بودن ، (به دلیل تفاوت خیلی زیاد ، به چشم اومدن) ،( معنی عامیانه آن ، مثل گاو پیشانی سفید بودن ) ،
Dye your hair orange, you will really stick out in small town
(موهاتو نارنجی رنگ کن و در این شهر کوچک به دلیل این رنگ متفاوت از موها خیلی مشخص و قابل توجه به نظر میرسی )
حدیث
بیرون زدن - نمایان بودن
دوردی پرشور
خیلی برجسته و قابل توجه
Mehrdad Sayehban
بیرون آوردن
مثال: زبانتان را بیرون بیاورید
Stick out your tongue
میثم علیزاده
بیرون زدن
خشایار آپادانا
The bony part at the top of fingers that sticks out when you make a fist.
جمع شدن ،گره کردن مشت
Saeideh
متفاوت بودن
Sara_kavoosi
برآمدگی
All over a cell membrane are proteins that stick out on both sides of the cell membrane. Some of these are ion channels.
محسن
دیده شدن یا در چشم بودن و نمایان بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stick out
کلمه : stick out
املای فارسی : ستیک آوت
اشتباه تایپی : سفهزن خعف
عکس stick out : در گوگل

آیا معنی stick out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )