برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1283 100 1

sticky

/ˈstɪki/ /ˈstɪki/

معنی: سخت، چسبنده، چسبیده، چسبناک، دشوار، بد بو، لزج
معانی دیگر: چسبان، دوسنده، چسب دار، چسب مالیده، گیر کرده، گیردار، گریپاژ شده، گرم و مرطوب، شرجی، بغرنج، مشکل، غامض، ناتو، خطیر، (عامیانه) بیش از حد احساساتی، پر آه و اوه، چسبناک کردن

بررسی کلمه sticky

صفت ( adjective )
حالات: stickier, stickiest
مشتقات: stickily (adv.), stickiness (n.)
(1) تعریف: tending to adhere when touched.
مترادف: adhesive, gluey, tacky
مشابه: adherent, gummy, tenacious, viscid

- sticky glue
[ترجمه •_•] چسب چسبناک
|
[ترجمه ترگمان] چسب چسبناک
[ترجمه گوگل] چسب چسب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: covered with or containing an adhesive or tacky substance.
مترادف: gummed, viscid
مشابه: adherent, adhesive, gluey, gummy, tacky

- the sticky side of the tape
[ترجمه ترگمان] نوار چسبناک نوار چسب
[ترجمه گوگل] نوار چسبنده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: hot or warm and very humid; muggy.
مترادف: humid, muggy
متضاد: coo ...

واژه sticky در جمله های نمونه

1. sticky hairs on the leaf's surface trap the insect
تارهای چسبناک روی برگ،حشره را گیر می‌اندازد.

2. a sticky climate
آب و هوای گرم و مرطوب

3. a sticky matter
ماده‌ای چسبناک

4. a sticky problem
یک مسئله‌ی غامض

5. a sticky substance excretes from the belly of this insect
ماده‌ی چسبنده‌ای از شکم این حشره برون می‌تراود.

6. a sticky substance exuded from the end of the cut branch
ماده‌ی چسبناکی از سرشاخه‌ی بریده شده تراوید.

7. a sticky valve
سوپاپ گریپاژ شده

8. the back of a stamp is sticky
پشت تمبر چسب دار است.

9. the honey made the child's fingers sticky
عسل انگشتان کودک را چسبناک کرد.

10. The flies leave a sticky residue on crops.
[ترجمه ترگمان]مگس‌ها a چسبناک روی محصولات می‌گذارند
[ترجمه گوگل]مگس ها باقی مانده چسبنده بر روی محصولات می گذارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. I've got some sticky stuff on my shoe.
...

مترادف sticky

سخت (صفت)
firm , hard , rigid , serious , solid , difficult , stringent , laborious , dogged , adamantine , tough , strict , strong , sticky , troublesome , exquisite , chronic , heavy , formidable , grim , demanding , arduous , ironclad , indomitable , austere , exacting , severe , stout , rugged , grave , intense , violent , callous , inexorable , trenchant , tense , crusty , difficile , trying , dour , intolerable , flinty , stony , petrous , hard-shell , irresistible , insupportable , inflexible , insufferable , labored , steely , rigorous , rocky , unsparing
چسبنده (صفت)
adhesive , sticky , gummy , gooey , viscid , tenacious , inherent , innate
چسبیده (صفت)
sessile , sticking , adhesive , sticky , clinging , clung , coherent
چسبناک (صفت)
adhesive , sticky , gooey , viscid , viscous , viscose , cohesive , string , smeary , slab , limy , thready , tacky
دشوار (صفت)
hard , difficult , uphill , knotted , sore , laborious , tough , sticky , formidable , arduous , onerous , strait , intolerable , slippery , slippy , inexplicit , insupportable , inexplicable , nerve-racking , spinose , spiny
بد بو (صفت)
fetid , sticky , unsavory , smelly , odoriferous , gamy , frowsy , reeky , noisome , stinking , funky , stinky , malodorous , frowzy , fuggy , gamey , mephitic
لزج (صفت)
sticky , slab , slimy

معنی عبارات مرتبط با sticky به فارسی

(خودمانی) تمایل به چیز بلند کردن، دزدی، دله دزدی
(انگلیس - عامیانه) وضع دشوار

معنی کلمه sticky به انگلیسی

sticky
• adhesive; covered with something adhesive; warm and humid; difficult, complex (informal); unpleasant, painful (informal)
• something that is sticky is covered with a substance that can stick to other things and leave unpleasant marks.
• sticky paper has glue on one side so that you can stick it to surfaces.
• sticky weather is unpleasantly hot and damp.
• a sticky problem or situation is difficult or embarrassing; an informal use.
sticky rice
• (japanese, thai, chinese) mochigome, glutinous rice, type of milky colored sticky rice

sticky را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

👑 ɯ .ɹɥədəs👑
That sticks to anything which touches it
tinabailari
sticky fingers
انگشتان چسبناک ( مخصوصا وقتی یه شیرینی میخوریم :) 🔴
M.t
Gummy
فریــــــماه رفیعی
وقتی به عنوان صفت غیرمستقیم به کار میره میتونه معنی "برچسبی" بده
مخصوصا در مورد sticky note: برگه های برچسبی (نه چسبناک)
Shirinbahari
خطرناک. دشوار
وحید
sticky fingers
اصطلاحا کسی که دستش کجه و دزدی میکنه.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sticky
کلمه : sticky
املای فارسی : ستیککی
اشتباه تایپی : سفهزنغ
عکس sticky : در گوگل

آیا معنی sticky مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )