برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1288 100 1

stigmata

بررسی کلمه stigmata

اسم جمع ( plural noun )
(1) تعریف: the wounds on the crucified body of Jesus Christ.

(2) تعریف: any marks resembling these wounds.

(3) تعریف: a pl. of stigma.

واژه stigmata در جمله های نمونه

1. Endoscopic stigmata of recent haemorrhage allow the identification of lesions with a high risk of rebleeding.
[ترجمه ترگمان]endoscopic stigmata از haemorrhage اخیر امکان شناسایی ضایعات با ریسک بالای of را فراهم می‌کند
[ترجمه گوگل]Stigmata اندوسکوپی از خونریزی اخیر سبب شناسایی ضایعات با خطر بالا آمدن خونریزی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. All these patients exhibited biological stigmata of primary hyperparathyroidism.
[ترجمه ترگمان]همه این بیماران stigmata بیولوژیکی of اولیه را به نمایش گذاشتند
[ترجمه گوگل]تمام این بیماران از بی قرنیه بی نظمی هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه ظاهر شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The stigmata on this foot was carefully examined during its official recognition in 159
[ترجمه ترگمان]The در این پای به دقت در طی شناسایی رسمی خود در ۱۵۹ مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه گوگل]در این رساله رسمی در 159 سال، نشانه های این پا به دقت بررسی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Many received the stigmata in various forms.
[ترجمه ترگمان ...

معنی کلمه stigmata به انگلیسی

stigmata
• marks resembling the crucifixion wounds of jesus

stigmata را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی stigmata مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )