برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1330 100 1

stocky

/ˈstɑːki/ /ˈstɒki/

معنی: کوتاه، خشن، کلفت، قوی، چارشانه
معانی دیگر: خپل، خپله، کوتاه و پهن

بررسی کلمه stocky

صفت ( adjective )
حالات: stockier, stockiest
مشتقات: stockily (adv.), stockiness (n.)
• : تعریف: thick, sturdy, and often short in stature; stout.
متضاد: slender, slight, spindly
مشابه: chunky

واژه stocky در جمله های نمونه

1. a stocky build
قد و قواره‌ی خپله

2. He was short and stocky, and had a thick neck.
[ترجمه ترگمان]کوتاه و تنومند بود و گردنی کلفت داشت
[ترجمه گوگل]او کوتاه و صاف بود، و گردن ضخیم داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The man was described as short and stocky and very strong.
[ترجمه ترگمان]مرد کوتاه‌قد و چهارشانه و قوی بود
[ترجمه گوگل]این مرد به عنوان کوتاه و چابک و بسیار قوی توصیف شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Chris was short and stocky, with broad shoulders.
[ترجمه ترگمان]ک - - ری - - س \"کوتاه‌قد و کوتاه‌قد بود\"
[ترجمه گوگل]کریس کوتاه و صاف بود، با شانه های گسترده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Marcus was usually silent: a stocky man with flat black hair and a private smile.
[ترجمه ترگمان]مارکوس معمولا ساکت بود: مردی کوتاه‌قد با موهای مشکی و لبخند خصوصی
[ترجمه گوگل]مارکوس معمولا یک مرد گره خورده با موهای مسطح سیاه و یک لبخند خصو ...

مترادف stocky

کوتاه (صفت)
concise , short , little , miniature , succinct , dumpy , stocky , transient , laconic , stunted , pygmy , synoptic , synoptical
خشن (صفت)
raucous , rough , harsh , coarse , randy , rude , sore , tough , high , brutish , brute , wooden , blatant , stark , impolite , bearish , churlish , caddish , unkempt , blowsy , blowzy , boorish , indelicate , ragged , brusque , stocky , gruff , hoarse , plebeian , offish , crusty , scabrous , woolly , ungracious , iron-bound , rough-and-ready , rowdy , scraggy , truculent , unmannered
کلفت (صفت)
thick , burly , heavyset , stocky , squatty , thick-set
قوی (صفت)
mighty , hard , solid , valid , drastic , keen , strong , fierce , heavy , formidable , stark , bouncing , brawny , stalwart , boisterous , forcible , powerful , potent , intense , violent , buxom , vigorous , hefty , stocky , forceful , lusty , high-powered , high-pressure , irresistible , stoutish , towering , two-handed , walloping
چارشانه (صفت)
stocky

معنی stocky در دیکشنری تخصصی

stocky
[عمران و معماری] کلفت

معنی کلمه stocky به انگلیسی

stocky
• strong, solid, sturdy; chubby, stout
• stocky people are rather short, but look strong and solid.
stocky build
• strong structure of the body

stocky را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی باقری
ادمای قدکوتاه و سنگین وزن(توپر) و قوی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stocky
کلمه : stocky
املای فارسی : ستککی
اشتباه تایپی : سفخزنغ
عکس stocky : در گوگل

آیا معنی stocky مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )