برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1291 100 1

stromal

واژه stromal در جمله های نمونه

1. The tumor is characterized by lakes of stromal mucin containing scant malignant epithelial cells.
[ترجمه ترگمان]این تومور توسط دریاچه‌ها of stromal حاوی سلول‌های اپی تلیال نسبتا بدخیم مشخص می‌شود
[ترجمه گوگل]تومور توسط دریاچه های موکین استرومائی حاوی سلول های اپیتلیال بدخیم ضعیف مشخص می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. VEGF-induced metastatic colonies were surrounded by densely packed stromal cells before detectable angiogenesis, suggesting that VEGF is involved in the initiation of desmoplasia.
[ترجمه ترگمان]کلونی های metastatic ناشی از VEGF توسط سلول‌های استرومایی فشرده قبل از رگ زایی تشخیص داده شدند، که نشان می‌دهد VEGF در آغاز of درگیر است
[ترجمه گوگل]کلنی های متاستاتیک ناشی از VEGF با سلول های استرومائی پر شده با انسداد قبل از آنژیوژنز قابل تشخیص قرار گرفتند و این نشان می دهد که VEGF در شروع دزموپلازی دخیل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Then, on this basis, the bone marrow stromal cells were cultured with the scaffold biomaterials, and the engineering cartilage and subchondral bone restorations were constructed in vitro.
[ترجمه ترگمان]سپس، به این اساس، سلول‌های استرومایی مغز استخوان با مواد زیستی داربست کشت شدند، و غضروف مهندسی و ترمیم استخوان subchondral در آزمایشگاه در آزمایشگاه ساخته شدند
[ترجمه گوگل]سپس، بر اس ...

معنی کلمه stromal به انگلیسی

stromal
• of or pertaining to the stroma (anatomy, botany)

stromal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیداسماعیل ملک شادخت
استرومال (بافت محافظ)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی stromal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )