برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1288 100 1

subliminal

/səˈblɪmənl̩/ /ˌsʌbˈlɪmɪnl̩/

معنی: نیمه خوداگاه، خارج از مرحله اگاهی
معانی دیگر: (روانشناسی) زیر آستانه ای، ناهشیار (انه)، غیر کافی برای ایجاد تحریک عصبی یا احساس

بررسی کلمه subliminal

صفت ( adjective )
مشتقات: subliminally (adv.)
• : تعریف: being, pertaining to, or using stimuli below the threshold of conscious perception.
متضاد: perceivable

واژه subliminal در جمله های نمونه

1. Colour has a profound, though often subliminal influence on our senses and moods.
[ترجمه ترگمان]رنگ تاثیر عمیقی دارد اما اغلب بر حواس و حالات ما تاثیر می‌گذارد
[ترجمه گوگل]رنگ نفوذ عمیق و در عین حال اغلب متعالی در حواس و احساس ماست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Harrison perhaps intended the star-flower as a subliminal message.
[ترجمه ترگمان]شاید هریسون این ستاره را به عنوان یک پیام subliminal انتخاب کرده باشد
[ترجمه گوگل]شاید هریسون گل ستاره را به عنوان یک پیام متعالی تعیین کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Subliminal racism is also alive and well, as is institutional racism.
[ترجمه ترگمان]نژادپرستی هم چنین زنده و خوب است، همان طور که نژادپرستی نهادی است
[ترجمه گوگل]نژادپرستی مخفی همچنان زنده است و نژادپرستی نهادی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Young people are receiving constant subliminal messages glorifying pop stars, their cars, their girlfriends.
[ترجمه ترگمان]جوانان در حال دریافت پیام‌های ثابت در تجلیل از ستارگان پاپ، c ...

مترادف subliminal

نیمه خوداگاه (صفت)
subliminal
خارج از مرحله اگاهی (صفت)
subliminal

معنی کلمه subliminal به انگلیسی

subliminal
• of or pertaining to that which exists or operates below the threshold of consciousness
• something that is subliminal affects your mind without your being aware of it.
subliminal learning
• learning materials that deliver information at a subconscious level
subliminal message
• message conveyed to the unconscious that a person is unaware of

subliminal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Fateme73418
ناخودآگاه،ناهوشیارانه
الهام پیربیگ درویشوند
به درد نخور- بی فایده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی subliminal
کلمه : Subliminal
املای فارسی : سوبلیمینل
اشتباه تایپی : سعذمهئهدشم
عکس Subliminal : در گوگل

آیا معنی subliminal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )