برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1327 100 1

subtext

/ˈsʌbˌtekst/ /ˈsʌbtekst/

معنی درونی، زیر چم، معنای پنهان

معنی کلمه subtext به انگلیسی

subtext
• underlying meaning, implicit meaning (of a literary work, etc.)

subtext را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فریبرز فرشیم
۱ - ترامتن
۲ - فرامتن
فریبرز فرشیم
پسمتن
هادی سلیمی
مضمون، محتوای اصلی، کنه مطلب
الهه ایرانپاک
معنای نهفته معنای پنهان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی subtext
کلمه : Subtext
املای فارسی : سوبتخت
اشتباه تایپی : سعذفثطف
عکس Subtext : در گوگل

آیا معنی subtext مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )