برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1283 100 1

subtraction

/səbˈtrækʃn̩/ /səbˈtrækʃn̩/

معنی: کاهش، منها، تفریق
معانی دیگر: کسر سازی، کاست

بررسی کلمه subtraction

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act or process, or an instance, of subtracting.
متضاد: addition

(2) تعریف: the arithmetic process of deducting one number or quantity from another, or of finding the difference between two numbers or quantities.
متضاد: addition

واژه subtraction در جمله های نمونه

1. children learn addition and subtraction
بچه‌ها جمع و تفریق می‌آموزند.

2. There will be simple tests in addition, subtraction, multiplication and division.
[ترجمه ترگمان]آزمون‌های ساده علاوه، تفریق، ضرب و تقسیم وجود دارد
[ترجمه گوگل]علاوه بر این، تست ساده، تفریق، ضرب و تقسیم نیز وجود خواهد داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She can do addition, but she hasn't learned subtraction yet.
[ترجمه ترگمان]او می‌تواند علاوه بر این، این کار را انجام دهد، اما هنوز جمع و تفریق را یاد نگرفته است
[ترجمه گوگل]او می تواند علاوه بر این، اما تا به حال محاسبه نکرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The difference is found by subtraction.
[ترجمه ترگمان]تفاوت با تفریق محاسبه می‌شود
[ترجمه گوگل]تفاوت با تفریق پیدا می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She's ready to learn simple addition and subtraction.
[ترجمه ترگمان]آماده است جمع و تفریق ساده ر ...

مترادف subtraction

کاهش (اسم)
decrease , abatement , reduction , decline , decrement , diminution , disparagement , detraction , rebate , wastage , devaluation , downturn , subtraction
منها (اسم)
minus , subtraction
تفریق (اسم)
subtraction

معنی subtraction در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] مجموعه عملیات. محصول تفریق دو مجموعه. - یک مجموعه با عناصری متعلق به یک مجموعه ورودی که در مجموعه ورودی دوم وجود ندارد.
[ریاضیات] تفریق
[ریاضیات] تفاضل بردار ها
[ریاضیات] علامت تفریق، منها
[ریاضیات] تفریق جبری
[کامپیوتر] تفریق دودویی - عملیاتی اساسی در محاسبه کامپیوتری . ساده ترین راه تفریق دوعدد دودویی منفی کردن یکی از آن و سپس جمع هر دو است مدارهای لازم برای انجام جمع دودویی به سادگی توسط گیت های منطقی ساخته شده اند شکل منفی یک عدد دودویی مکمل 2 نام دارد.
[پلیمر] تفریق طیفی

معنی کلمه subtraction به انگلیسی

subtraction
• mathematical function in which one number is deducted from another (represented by the sign - ); deduction, act of taking away part of a whole

subtraction را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Matin
منها، تفریق
عمو هاشم
کاهش، کاهیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی subtraction
کلمه : subtraction
املای فارسی : سوبترکتین
اشتباه تایپی : سعذفقشزفهخد
عکس subtraction : در گوگل

آیا معنی subtraction مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )