برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1283 100 1

sugary

/ˈʃʊɡəri/ /ˈʃʊɡəri/

معنی: شیرین، قندی، ملیح، شیرین زبان، شکری، قنددار
معانی دیگر: شکرین، شکرسان، شکردار

بررسی کلمه sugary

صفت ( adjective )
مشتقات: sugariness (n.)
(1) تعریف: containing sugar, esp. a large amount of it.
مشابه: sweet

- a sugary drink
[ترجمه ترگمان] یه نوشیدنی شیرین
[ترجمه گوگل] یک نوشیدنی شیرین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: extremely sweet, esp. so as to deceive.
مشابه: sweet

- a sugary smile
[ترجمه ترگمان] لبخند شیرین
[ترجمه گوگل] یک لبخند شیرین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: resembling sugar in taste or appearance.

واژه sugary در جمله های نمونه

1. No one was caught by his sugary words.
[ترجمه ترگمان]هیچ‌کس با کلمات شیرین او دستگیر نمی‌شد
[ترجمه گوگل]هیچ کس با کلمات شیرین او دست نیافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It's that sugary smile of his that I can't bear - it makes me want to puke!
[ترجمه ترگمان]این لبخند شیرین او است که نمی‌توانم تحمل کنم - این باعث می‌شود دلم بخواهد بالا بیاورم!
[ترجمه گوگل]این که لبخند شیرین اوست که من نمی توانم تحمل کنم - این باعث می شود که من بخوابم!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Sugary canned drinks rot your teeth.
[ترجمه ترگمان] sugary، drinks های تو رو فاسد می کنه
[ترجمه گوگل]نوشیدنی های شیرین کنسرو شده دندان هایتان را پاره می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She said goodbye in a sickeningly sugary tone.
[ترجمه ترگمان]او با لحن sugary و sickeningly خداحافظی کرد
[ترجمه گوگل]او گفت: خداحافظی در یک لحظه نگرانی شیرین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسی ...

مترادف sugary

شیرین (صفت)
sweet , fresh , amiable , sugary , luscious , soft , saccharine , tuneful , dulcet , mellifluous , mellifluent , sweetish
قندی (صفت)
sugary , candied , saccharine
ملیح (صفت)
graceful , sugary , melodic , tuneful , dulcet , mellifluous , melodious
شیرین زبان (صفت)
sugary , mealy-mouthed
شکری (صفت)
sugary , saccharine
قنددار (صفت)
sugary

معنی کلمه sugary به انگلیسی

sugary
• containing or resembling sugar; sweet; too sweet; deceitfully friendly
• something that is sugary contains a lot of sugar.
• language or behaviour that is sugary seems to be very pleasant and attractive, but is probably insincere.

sugary را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خورشيدوند
شيرين زبان شکرین،قندی،شکرسان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sugary
کلمه : sugary
املای فارسی : سوگری
اشتباه تایپی : سعلشقغ
عکس sugary : در گوگل

آیا معنی sugary مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )