برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1323 100 1

suitable

/ˈsuːtəbl̩/ /ˈsuːtəbl̩/

معنی: شایسته، خلیق، مناسب، خوب، مقتضی، سازگار، فرا خور، درخورد
معانی دیگر: زیبنده، درخور، خورند، سازوار، مساعد، موافق

بررسی کلمه suitable

صفت ( adjective )
مشتقات: suitably (adv.), suitability (n.), suitableness (n.)
• : تعریف: appropriate for a particular person or to a purpose or situation; fitting.
مترادف: applicable, apposite, appropriate, apt, befitting, fit, fitting, meet, proper, suited
متضاد: inappropriate, unfit, unsuitable, unworthy
مشابه: amenable, apropos, comely, decent, done, expedient, good, happy, legitimate, likely, opportune, relevant, right, seemly

- a husband suitable for a princess
[ترجمه ترگمان] شوهری برای شاهزاده خانم مناسب است
[ترجمه گوگل] یک شوهر مناسب برای یک شاهزاده خانم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a dress suitable for the occasion
[ترجمه ترگمان] لباسی مناسب برای این مراسم
[ترجمه گوگل] لباس مناسب برای مناسبت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه suitable در جمله های نمونه

1. at a suitable time
در موقع مقتضی

2. when a suitable moment offers itself
هرگاه که وقت مناسبی پیش بیاید

3. seeds spire under suitable conditions
تحت شرایط مناسب دانه می‌روید.

4. the ships equipage was not suitable for a long voyage
افزارگان کشتی برای سفر طولانی مناسب نبود.

5. he had a hard time finding suitable quarters for his family
در یافتن منزل مناسب برای خانواده‌اش دچار اشکال شد.

6. those sorts of books are not suitable for children
آن‌جور کتاب‌ها به درد بچه‌ها نمی‌خورد.

7. she paged through the magazine looking for a suitable picture
او (به سرعت) مجله را ورق می‌زد و دنبال یک عکس مناسب می‌گشت.

8. the widow was driven to every possible trick to entrap a suitable man
بیوه زن مجبور بود برای به تور انداختن یک مرد مناسب از کلیه‌ی حیله‌های ممکن استفاده کند.

9. Do you think this present is suitable for a little boy?
[ترجمه ترگمان]فکر می‌کنید این هدیه برای یک پسر کوچک مناسب است؟
[ترجمه گوگل]آیا فکر می کنید این موجود برای یک پسر کوچک مناسب است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف suitable

شایسته (صفت)
able , good , qualified , apt , fit , worthy , competent , proper , sufficient , suitable , meet , apropos , befitting , intrinsic , seemly , becoming , deserving , meritorious
خلیق (صفت)
able , worthy , humane , polite , suitable
مناسب (صفت)
appropriate , apt , fit , adequate , proper , suitable , acceptable , convenient , fitting , accommodative , relevant , correspondent , meet , acey-deucy , feat , moderate , adaptable , favorable , propitious , apposite , expedient , reasonable , applicable , applicatory , befitting , opportune , assorted , becoming , condign , idoneous , comformable , consentaneous
خوب (صفت)
good , suitable , super , acceptable , pleasant , well , nice , fine , ok , kind , handsome , beautiful , okay , pretty , applicable , fortunate , goodly , pukka , pucka , okey , wally , well-groomed
مقتضی (صفت)
appropriate , fit , suitable , material , meet , just , advisable , due , expedient , exigible
سازگار (صفت)
fit , suitable , compatible , correspondent , becoming , matchable , wholesome , salubrious
فرا خور (صفت)
fit , worthy , suitable , proportionate , befitting , condign , idoneous
درخورد (صفت)
suitable

معنی عبارات مرتبط با suitable به فارسی

د رخور بچه ها، مناسب برای بچه ها

معنی suitable در دیکشنری تخصصی

suitable
[صنایع غذایی] درخورد ، مناسب ، شایسته ، فراخور ، مقتضی
[نساجی] مناسب
[ریاضیات] مناسب، قابل قبول، دلخواه، مفید

معنی کلمه suitable به انگلیسی

suitable
• appropriate, fitting, becoming
• someone or something that is suitable for a particular purpose or occasion is right or acceptable for it.
suitable for all ages
• appropriate for young and old, family-oriented
suitable opportunity
• proper situation to perform a desired task
suitable spot
• appropriate spot

suitable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دیبا کاظمی
مناسب
اسماعیل
When we use this word to
heliya
Right for sb/sth
Sama
مناسب و شایسته
tinabailari
the film isn't suitable for children
این فیلم برای کودکان مناسب نیست
hamidreza
مناسب برای جوشکاری
suitable welding
m
مناسب، شایسته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی suitable
کلمه : suitable
املای فارسی : سویتبل
اشتباه تایپی : سعهفشذمث
عکس suitable : در گوگل

آیا معنی suitable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )