برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1276 100 1

sunglasses

/ˈsənˌɡlæsəz/ /ˈsʌnɡlæsɪz/

معنی: عینک افتابی

بررسی کلمه sunglasses

اسم جمع ( plural noun )
• : تعریف: a pair of eyeglasses with dark-colored lenses to protect the eyes from bright sunlight.
مشابه: shade

واژه sunglasses در جمله های نمونه

1. Her sunglasses were perched on her head.
[ترجمه miray] عینک افتابی او روی سرش قرار داشت
|
[ترجمه ترگمان]عینکش روی سرش قرار داشت
[ترجمه گوگل]عینک آفتابی او در سرش قرار داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Sunglasses are much more than a fashion accessory.
[ترجمه ترگمان]sunglasses بسیار بیش از یک وسیله جانبی مد هستند
[ترجمه گوگل]عینک آفتابی بسیار بیشتر از لوازم جانبی مد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Your sunglasses are in the glove compartment.
[ترجمه ترگمان] عینک آفتابی - ت تو قسمت دستکش‌ها هستن
[ترجمه گوگل]عینک آفتابی شما در محفظه دستکش قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He was wearing very with-it sunglasses.
...

مترادف sunglasses

عینک افتابی (اسم)
sunglasses

معنی کلمه sunglasses به انگلیسی

sunglasses
• eyeglasses with darkened lenses that shade the eyes from the glare of the sun
• sunglasses are spectacles with dark lenses to protect your eyes from bright sunlight.

sunglasses را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه
عینک افتابی
گلی افجه
عینک دودی
صهبا
عینک آفتابی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sunglasses
کلمه : sunglasses
املای فارسی : سونگلسس
اشتباه تایپی : سعدلمشسسثس
عکس sunglasses : در گوگل

آیا معنی sunglasses مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )