برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1287 100 1

sunrise

/ˈsənˌraɪz/ /ˈsʌnraɪz/

معنی: مطلع، سفیده، طلوع خورشید، طلوع افتاب، مشرق
معانی دیگر: پگاه، تیغ افتاب

بررسی کلمه sunrise

اسم ( noun )
(1) تعریف: the moment each day at which the sun first becomes visible above the eastern horizon.
مشابه: dawn, light, morning

- I was awake at sunrise today.
[ترجمه ملیکا] من امروز در پگاه (صبح زود) بیدار شدم
|
[ترجمه Nika] امروز صبح زود[دم صبح]بیدار شدم
|
[ترجمه ترگمان] امروز در طلوع خورشید بیدار بودم
[ترجمه گوگل] امروز امروز صبح بیدار شدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the first appearance of the sun above the eastern horizon and the accompanying changes in the colors of the sky and clouds.
مشابه: light

- What a beautiful sunrise!
[ترجمه Nika] چه طلوع خورشید زیبایی!
...

واژه sunrise در جمله های نمونه

1.
طلوع خورشید

2. a glad spring sunrise
پگاه شادی بخش بهاری

3. To watch the sunrise must wait till dawn.
[ترجمه ترگمان]تماشای طلوع خورشید باید تا صبح صبر کند
[ترجمه گوگل]برای تماشای طلوع آفتاب باید صبح تا صبح صبر کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They went out at sunrise to go bird-watching.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها از طلوع خورشید بیرون رفتند تا پرنده را تماشا کنند
[ترجمه گوگل]آنها در طلوع خورشید رفتند تا پرنده را تماشا کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. We got up early to behold the sunrise.
[ترجمه ترگمان]صبح زود بیدار شدیم و طلوع خورشید را تماشا کردیم
[ترجمه گوگل]ما صبح زود صعود کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. At sunrise, the sun looks like a cake.
[ترجمه ترگمان]در طلوع خورشید، خورشید مثل یک کیک به نظر می‌رسد
[ترجمه گوگل]در طلوع خورشی ...

مترادف sunrise

مطلع (اسم)
sunrise
سفیده (اسم)
glair , sunrise
طلوع خورشید (اسم)
sunrise
طلوع افتاب (اسم)
sunrise , sun-up
مشرق (اسم)
levant , east , sunrise

معنی کلمه sunrise به انگلیسی

sunrise
• rising of the sun; dawn, time of day when the sun rises above the horizon; beginning, emergence
• sunrise is the time in the morning when the sun first appears.
• a sunrise is the colours and light that you see in the sky when the sun first appears.
after sunrise
• after the sun comes up, after dawn, after the first light of day
before sunrise
• before the first light of day, before dawn

sunrise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اتریسا
طلوع خورشید
Azad
طلوع خورشيد
رسپینا زارعی
بالا رفتن خورشید
You

People
مردم
Sunrise
طلوع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sunrise
کلمه : sunrise
املای فارسی : سونریس
اشتباه تایپی : سعدقهسث
عکس sunrise : در گوگل

آیا معنی sunrise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )