برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1294 100 1

super

/ˈsuːpər/ /ˈsuːpə/

معنی: مافوق، خوب، بسیار خوب، عالی، ممتاز، اعلی، بزرگ اندازه
معانی دیگر: مخفف: supernumerary و superintendent، (عامیانه) عالی، نخبه، مرغوب، درشت، معرکه، (صحافی) پارچه ای که با آن عطف کتاب را محکم می کنند، پارچه ی عطف، (عطف کتاب را) پشتبند پارچه ای زدن، پیشوند:، دربالا، روی، ابر، برتر، مهتر، رو-، زبر [superman یا superstructure]، (کیفیت یا کمیت) بیشتر، فزونتر [superabundant یا superfine]، بزرگ، کلان [supermarket]، اضافه، اضافی، افزوده [supertax]

بررسی کلمه super

اسم ( noun )
(1) تعریف: (informal) a superintendent, as of a building.
مشابه: custodian, superintendent

(2) تعریف: a supervisor, as of a group of employees.
مشابه: overseer, supervisor

(3) تعریف: in theater, a walk-on player; extra.
صفت ( adjective )
(1) تعریف: (informal) first-rate; excellent.
مشابه: awesome, best, capital, dandy, divine, excellent, exceptional, great, splendid, superb, swell, top

(2) تعریف: of or to the highest degree.
مشابه: divine
پیشوند ( prefix )
(1) تعریف: above; over.

- superstructure
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل] ساختار فوقانی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- supervisor
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل] سرپرست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه super در جمله های نمونه

1. I've got a super - duper new radio.
[ترجمه ترگمان] یه رادیوی خیلی خوب دارم
[ترجمه گوگل]من یک رادیو جدید super duper جدید دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We had a super time in Italy.
[ترجمه ترگمان] ما یه زمان فوق‌العاده تو ایتالیا داشتیم
[ترجمه گوگل]ما در ایتالیا زمان فوق العاده ای داشتیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She was super when I was having problems.
[ترجمه ترگمان] وقتی که من مشکلاتی داشتم، اون فوق‌العاده بود
[ترجمه گوگل]وقتی سوالی داشتم فوق العاده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She got a super new dress.
[ترجمه علیرضا] او یک لباس جدید فوق العاده خرید|
[ترجمه ترگمان] اون یه لباس فوق‌العاده جدید گرفت
[ترجمه ...

مترادف super

مافوق (صفت)
over , above , superior , super , transcendent , upmost , dominant , uppermost
خوب (صفت)
good , suitable , super , acceptable , pleasant , well , nice , fine , ok , kind , handsome , beautiful , okay , pretty , applicable , fortunate , goodly , pukka , pucka , okey , wally , well-groomed
بسیار خوب (صفت)
super , well , ok , all right , excellent , okay , alright , superb , immense , goody , hunky-dory , okey
عالی (صفت)
superior , super , great , fine , top , high-toned , high , grand , brave , gallant , beautiful , splendid , exquisite , excellent , superb , capital , immense , spiffy , imperial , magnificent , nobby , supreme , outstanding , superlative , swank , elevated , lofty , famous , copacetic , top-hole , remarkable , topping , high-grade , sublime , exalted , first-rate , unrivaled , palmary , ripping , wally , whizbang , whizzbang
ممتاز (صفت)
super , excellent , immense , best , gilt-edged , privileged , distinguished , outstanding , illustrious , elect , preferential , topping
اعلی (صفت)
super , nobby , supreme , topmost , superfine
بزرگ اندازه (صفت)
super

معنی عبارات مرتبط با super به فارسی

وافر بودن، بوفور یافت شدن، بیش از حد بودن
وفور، وفور نعمت، فراوانی
(امریکا- خودمانی) عالی، معرکه، بزرگ
(مشت بازی) ابر میان وزن (با وزن بیشینه ی 76/20 کیلو)

معنی super در دیکشنری تخصصی

[سینما] برهم نمایی - رویهم قرار گرفتن دو تصویر یا بیشتر روی یک فیلم
[مهندسی گاز] فوق ، برتر
[نساجی] فوق - برتر - سوپر - بهتر - بیشتر
[ریاضیات] پر قدرت، زبر، اَبَر
[زمین شناسی] ابر بیزی
[زمین شناسی] سنگ رسوبی فرابالغ - سنگهایی که از نظر بافتی خیلی خوب رسیدهاند و ماتریکس ندارند، گردشدگی خیلی خوب دارند و بعلاوه جورشدگی خیلی خوبی دارند.
[سینما] سوپر هشت
[سینما] فیلم سوپر 8 م م
[سینما] ضبط صوت سوپرایت ساند
[پلیمر] پلیمر اَبرجاذب
[آمار] اَبَربیزی
[زمین شناسی] نفتگیر فوق کلاهک - اگر گنبد نمکی به سطح زمین برسد ممکن است باعث انحنا طبقات فوقانی شده و نفتگیرهای تاقدیسی گنبدی شکلی را ایجاد نماید که می تواند در رده نفتگیرهای تاقدیسی هم قرار گیرد. میدان نفتی دمام در عربستان سعودی نمونهای از این نوع نفتگیر است.
[شیمی] ابر کاتیون
[نساجی] رنگینه دندانه ای سوپر کروم

معنی کلمه super به انگلیسی

super
• superintendent, caretaker of an apartment building; supermarket; supervisor; person or thing that is higher than others in rank or quality; stiff bookbinding fabric
• strengthen with super (of a book cover)
• superior, excellent, outstanding, exceptional
• over, above; superior in quantity or quality
• super means very nice or good; an informal use.
• super- combines with adjectives to form new adjective which express the idea that the quality described is present in an unusually large degree.
• super- combines with nouns to form new nouns that refer to a bigger, more powerful, or more important version of a particular thing.
super bowl
• annual nfl championship game between the leading team of the american football conference and the national football conference (sports)
• in the united states, the super bowl is the main championship game in american football, which is held in january.
super computer
• central computer that can independently compute much information and allows the execution of complicated scientific applications
super duper
• wonderful, excellent, extraordinary
super ego
• your super-ego is the part of your mind which makes you aware of what is right and wrong, and which causes you to feel guilt when you have done something wrong; a technical term in psychology.
super highway information
• communication system used for connecting to a variety of technological systems
super model
• first-class international fashion model
super natural phenomena
• irregular and unnatural appearance
super power
• power th ...

super را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی
Super means really good
عماد
محشر
فوق‎العاده
عالی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی super
کلمه : super
املای فارسی : سوپر
اشتباه تایپی : سعحثق
عکس super : در گوگل

آیا معنی super مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )