انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 949 100 1

sustainable

تلفظ sustainable
تلفظ sustainable به آمریکایی/səˈsteɪnəbl̩/ تلفظ sustainable به انگلیسی/səˈsteɪnəbl̩/

معنی: قابل تحمل، تاب اوردنی

بررسی کلمه sustainable

صفت ( adjective )
مشتقات: sustainability (adj.)
(1) تعریف: capable of being sustained.

- He claims that without developing new fuels, our current way of life is not sustainable.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] او ادعا می‌کند که بدون توسعه سوخت‌های جدید، روش کنونی زندگی ما پایدار نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] او ادعا می کند که بدون توسعه سوخت های جدید، شیوه زندگی فعلی ما پایدار نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: of or related to a method of managing or using a resource so that the resource is not depleted or permanently damaged.

- Sustainable development takes long-term human and environmental well-being into account.
ترجمه کاربر [ترجمه بنی] توسعه پايدار سلامت انسان و محيط زيست در درازمدت را در نظر مي گيرد.
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] توسعه پایدار به سلامت انسان و محیط‌زیست در نظر گرفته می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] توسعه پايدار به سلامت انسان و محيط زيست درازمدت را در نظر مي گيرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه sustainable در جمله های نمونه

1. The government should do more to promote sustainable agriculture.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دولت باید کاره‌ای بیشتری برای ترویج کشاورزی پایدار انجام دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دولت باید بیشتر برای ترویج کشاورزی پایدار تلاش کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Unfortunately, this level of output is not sustainable.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]متاسفانه، این سطح خروجی پایدار نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]متاسفانه این سطح خروجی پایدار نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The creation of an efficient and sustainable transport system is critical to the long-term future of London.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ایجاد یک سیستم حمل و نقل موثر و کارآمد برای آینده بلند مدت لندن حیاتی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ایجاد یک سیستم حمل و نقل کارآمد و پایدار برای آینده بلند مدت لندن بسیار مهم است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Sustainable development implies a long-term perspective.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]توسعه پایدار به معنای یک چشم‌انداز بلند مدت است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]توسعه پایدار مستلزم چشم انداز دراز مدت است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Cycling is a totally sustainable form of transport.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دوچرخه‌سواری شکلی کاملا پایدار از حمل و نقل است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دوچرخه سواری یک فرم کامل حمل و نقل پایدار است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The party is promising low inflation and sustainable economic growth.
ترجمه کاربر [ترجمه شاهرخ خوشنویس] این حزب، وعده ی تورم پائین و رشد اقتصادی میدهد.
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این حزب امید به تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار را دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این حزب تورم کم و رشد اقتصادی پایدار را امیدوار میکند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. That sort of extreme diet is not sustainable over a long period.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این نوع رژیم غذایی شدید در طول یک دوره طولانی پایدار نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این نوع رژیم غذایی شدید در طول یک دوره طولانی پایدار نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Nor does performance shift to a new more sustainable level.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نه تغییر عملکرد به یک سطح بسیار پایدار جدید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تغییر عملکرد به یک سطح پایدار جدید نیز نمی رسد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Sets out a definition of sustainable development and the government's commitment in practical terms.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تعریف توسعه پایدار و تعهد دولت به شرایط عملی را تنظیم می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تعریف توسعه پایدار و تعهد دولت را از نظر عملی تعریف می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. But sustainability in such arid circumstances depends on sustainable populations which do not exceed the resources.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اما پایداری در چنین شرایط خشک بستگی به جمعیت پایدار دارد که از منابع فراتر نمی‌رود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اما پایداری در چنین شرایط سختگیرانه به جمعیت پایدار بستگی دارد که از منابع تجاوز نمی کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. This is the ultimate sustainable city in terms of jokes and governmental circus acts.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این شهر بزرگ پایدار از نظر جوک‌ها و سیرک دولتی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این شهر پایدار نهایی در مورد جوک ها و اعمال سیرک دولتی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Discusses the conflicting arguments for and against sustainable development, with particular reference to architecture.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بحث در مورد بحث‌های متناقض و مخالف توسعه پایدار، با اشاره خاص به معماری
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]استدلال های متضاد برای و در برابر توسعه پایدار، با اشاره خاص به معماری بحث می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. It should be scrapped and replaced by a sustainable system of healthy food production.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن باید کنار گذاشته شود و با یک سیستم پایدار تولید غذای سالم جایگزین شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این باید توسط یک سیستم پایدار تولید مواد غذایی سالم جایگزین شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. While companies talk about sustainable agriculture, they create plant varieties that can withstand being sprayed by their most virulent herbicides.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در حالی که شرکت‌ها در مورد کشاورزی پایدار صحبت می‌کنند، انواع گیاهی ایجاد می‌کنند که می‌توانند با استفاده از most herbicides، اسپری شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در حالی که شرکت ها در مورد کشاورزی پایدار صحبت می کنند، آنها انواع گیاهانی را می سازند که می توانند با علف کش های سرطانی خود اسپری شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. A sustainable water supply would require a 32 percent cut in consumption.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک منبع آب پایدار نیازمند ۳۲ درصد کاهش مصرف است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تامین آب پایدار نیاز به کاهش 32 درصدی مصرف دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف sustainable

قابل تحمل (صفت)
tolerable , supportable , sustainable
تاب اوردنی (صفت)
supportable , sustainable

معنی کلمه sustainable به انگلیسی

sustainable
• capable of being sustained, maintainable
• if a plan, method, or system is sustainable, it can be continued at the same level of activity or pace without harming its efficiency and the people affected by it.
• you use sustainable to describe the use of natural resources when this use is kept at a steady level and is not likely to damage the environment.
sustainable agriculture
• farming methods that serve to preserve the soil quality for future agricultural use (e.g. through non-use of chemical preparations, crop rotation, etc.)
sustainable development
• method of planning city growth and economic development in order to avoid depletion of natural resources
not sustainable
• cannot be continued, cannot be sustained, can not be kept going

sustainable را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی sustainable

سمیرا ١٠:٢٢ - ١٣٩٦/٠٢/٢٤
پايدار
|

M.hasan ٢١:٣١ - ١٣٩٦/٠٢/٣١
پایدار
|

اخسثهد ٠١:١٢ - ١٣٩٦/٠٣/٢٧
تجدید شدنی
|

سعید نظری ٢٣:٢٦ - ١٣٩٦/٠٥/١٥
پایدار ولی بی ضرر برای محیط زیست
|

محمدرضا خسروی ١٤:٣٨ - ١٣٩٦/٠٥/٢٢
(ساختمان و...) بهینه در مصرف انرژی
|

س.رضایی ١٧:٢٠ - ١٣٩٦/٠٦/٠٧
پایدار
|

netpal ١٤:٥٥ - ١٣٩٦/٠٨/٢١
با ثبات
|

امیرمیرثابتی ١٥:١٤ - ١٣٩٦/٠٨/٢٤
۱-مبنی بر حفظ محیط زیست - پایشی
۲-پایدار - قابل تداوم
|

بهروز ٠٠:٥٠ - ١٣٩٦/٠٨/٢٩
پایدار
|

غزال ٢٠:٥٧ - ١٣٩٦/١٠/٢١
وقتی از محصولات طبیعی یا انرژی طوری استفاده شود که به محیط زیست آسیبی وارد نشود، که در لغت‌شناسی معماری و محیط و زیست و ...، �پایا� یا �پایدار� ترجمه شده است.
|

غزال ٢٠:٥٩ - ١٣٩٦/١٠/٢١
زیست‌پایشی می‌تواند معادل خوبی برای این کلمه باشد.
|

سارا ١٠:٤٩ - ١٣٩٦/١٢/٢٣
بهینه وقابل بازیافت
|

Saeed ١٤:٤٢ - ١٣٩٧/٠٥/١٨
پایدار
|

فاطمه ٠٩:١٠ - ١٣٩٧/٠٦/١٣
تجدید پذیر،قابل تجدید
|

a.r ٢١:٠٨ - ١٣٩٧/٠٧/١٤
adj. capable of being continued with minimal long-term effect on the environment
|

امیر پیربداقی ١٢:٠٩ - ١٣٩٧/١٠/٢٥
ناگذار
|

امیر پیربداقی ١٢:١٤ - ١٣٩٧/١٠/٢٥
ناگذار
|

حسن امامی ٢٢:٣٥ - ١٣٩٧/١١/٠١
ادامه دار
|

سیامک ٠٣:١٥ - ١٣٩٧/١١/٢٦
قابل تداوم
|

Gعلببدا ١٤:٢٨ - ١٣٩٧/١١/٢٨
سریع تد
|

سید محمد سید عبودی ١٧:٣٢ - ١٣٩٨/٠١/٠٩
پایدار و پایا با توجه به کانتکست
|

زهرا حسینی ١٨:٣٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦
sustainable world جهانی با ثبات
|

پیشنهاد شما درباره معنی sustainableنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sustainable
کلمه : sustainable
املای فارسی : سوستینبل
اشتباه تایپی : سعسفشهدشذمث
عکس sustainable : در گوگل


آیا معنی sustainable مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )