برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1289 100 1

swimming

/ˈswɪmɪŋ/ /ˈswɪmɪŋ/

معنی: گیج
معانی دیگر: شنا، شناگری، شناور، وابسته به شنا، آغشته، مملو، پر، لبریز، گیجی، دوران سر، اب بازی، اشکبار

بررسی کلمه swimming

اسم ( noun )
• : تعریف: the activity of propelling one's body through water by means of bodily motions.

- Swimming is excellent exercise.
[ترجمه ترگمان] شنا کردن ورزش عالی است
[ترجمه گوگل] شنا ورزش عالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه swimming در جمله های نمونه

1. swimming and basketball are different kinds of sport
شنا و بسکتبال انواع مختلف ورزش هستند.

2. swimming downstream is easier than swimming upstream
شنا کردن در مسیر جریان آب ساده‌تر از شنا کردن در مسیر مخالف است.

3. swimming eyes
چشمان لبریز از اشک

4. swimming in the cool lake was exhilarating to him
برای او شنا در آن دریاچه‌ی خنک کیف داشت.

5. swimming in the river is his only exercise
شنا در رودخانه یگانه ورزش اوست.

6. swimming is a good exercise
شنا ورزش خوبی است.

7. swimming is his meat
او عاشق شنا کردن است.

8. swimming is not his cup of tea
شنا را دوست ندارد،اهل شنا نیست.

9. swimming makes the body's muscles strong and hard
شنا گری عضلات بدن را قوی و محکم می‌نماید.

10. swimming makes the muscles (of the body) strong and hard
شنا عضلات بدن را قوی و محکم می‌نماید.

11. a swimming bird
پرنده‌ی شناگر

12. a swimming hole
حوض رودخانه مناسب برای شنا

...

مترادف swimming

گیج (صفت)
astray , absentminded , wacky , light-headed , distrait , dizzy , staggering , astounding , confounded , hazy , darned , giddy , stupid , slaphappy , muddle-headed , mazy , deuced , muzzy , hare-brained , plumbous , swimming

معنی عبارات مرتبط با swimming به فارسی

تن شو یاحوضی که دران شناتوان کرد، شناگاه
اندام شنا
(امریکا) چاله ی شنا، چاله هرز (گودی بستر رود یا استخر طبیعی مناسب برای شنا کردن)
استخر شنا
پرازاب، غرق اب
شناور، قادر به شنا بعلت عدم اتصال بچیزی

معنی کلمه swimming به انگلیسی

swimming
• act of propelling oneself through water using the arms and/or legs
• swimming is the activity of moving through water using your arms and legs.
swimming against the current
• not conforming, behavior which is not according to what is accepted
swimming against the tide
• not conforming, behavior which is not according to what is accepted
swimming baths
• a swimming baths is a public swimming pool, especially an indoor one.
swimming competition
• swimming contest
swimming costume
• a swimming costume is a tight-fitting piece of clothing that a woman wears when she goes swimming.
swimming is forbidden
• is it prohibited to enter the water, it is not allowed to swim in the water
swimming pool
• large tank used for swimming
• a swimming pool is a place that has been built for people to swim in. it consists of a large hole that has been tiled and filled with water.
swimming season
• period when lifeguards man their stations along the country's beaches
swimming trunks
• swim suit worn by men, shorts worn for swimming
• swimming trunks are shorts that a man wears when he goes swimming.
countercurrent swimming
• swimming against the flow, swimming against the stream
synchronized swimming
• sport in which swimmers perform simultaneous movements in water

swimming را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Elina
به معنای شنا کردن است
محسن❤️رضوي❤️ستاره
شنا كردن
The girl who falls into the sea and swims
دختر که به دریا می افتد و شنا ميكند
محمد میرزایی
اسم مصدر است بمعنای (شنا)
Soli
مایو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی swimming
کلمه : swimming
املای فارسی : سویممینگ
اشتباه تایپی : سصهئئهدل
عکس swimming : در گوگل

آیا معنی swimming مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )