انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1010 100 1

Take into account

تلفظ take into account
تلفظ take into account به آمریکایی تلفظ take into account به انگلیسی

بررسی کلمه Take into account

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to consider.
مترادف: allow for, consider, count, reckon with
مشابه: consult, regard, take note of

- In thinking about a promotion, he took her experience into account.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] در فکر ارتقای شغلی، او تجربه خود را به حساب آورد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] در فکر کردن درباره ارتقاء، او تجربه خود را در نظر گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه Take into account در جمله های نمونه

1. I hope my teacher will take into account the fact that I was ill just before the exams when she marks my paper.
ترجمه کاربر [ترجمه حمید] امیدوارم معلم من هنگام تصحیح برگه من به این واقعیت توجه داشته باشد که من قبل از امتحان بیمار بودم.
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]امیدوارم معلمم این حقیقت را به خاطر بیاورد که من قبل از امتحان کردن برگه هام مریض بودم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]امیدوارم معلم من به این واقعیت توجه کند که من قبل از امتحانات بیمار بودم وقتی که مقاله من را علامت گذاری می کردم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The calculations do not take into account any fluctuation in the share price.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این محاسبات هیچ نوسان قیمت سهام را در نظر نمی‌گیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]محاسبات هیچ نوسان قیمت قیمت سهام را در نظر نمی گیرند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The jury must take into account any mitigating circumstances presented by the defense, such as previous good character.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هییت منصفه باید هر گونه شرایط کاهش ارایه‌شده توسط وزارت دفاع، مانند شخصیت خوب پیشین را در نظر داشته باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هیئت منصفه باید هرگونه شرایط کمکی را که توسط دفاعی ارائه شده است، از قبیل شخصیت قبلی قبول کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Take into account your own strengths and weaknesses.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نقاط قوت و ضعف خود را در نظر بگیرید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نقاط قوت و ضعف خود را در نظر بگیرید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. I think you have to take into account that he's a good deal younger than the rest of us.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]فکر می‌کنم شما باید حساب کنید که او از بقیه ما جوان‌تر است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من فکر می کنم شما باید توجه داشته باشید که او یک معامله خوب جوانتر از بقیه ما است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. There are three factors to take into account: firstly cost, secondly time, and thirdly staff.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سه عامل وجود دارد که باید در نظر گرفته شود: اول هزینه، دوم زمان، و پرسنل ثالثا
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سه عامل وجود دارد که اولا هزینه ها را در نظر بگیرند، در مرحله بعد، و در مرحله سوم کارکنان
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. These take into account all the aspects of skill and knowledge needed by an individual to work effectively in the industry.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این‌ها همه جنبه‌های مهارت و دانش مورد نیاز یک فرد برای کار موثر در صنعت را در نظر می‌گیرند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اینها تمام جنبه های مهارت و دانش مورد نیاز یک فرد را برای کار مؤثر در صنعت مورد توجه قرار می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The argument is nonsense because it fails to take into account the way women are treated as a matter of course.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این بحث بی‌هوده است، زیرا در نظر گرفتن نحوه رفتار زنان به عنوان یک مساله مهم نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این استدلال بی معنی است زیرا نمی تواند به نحو معقولانه رفتار زنان را مورد توجه قرار دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. This alone could not take into account the much finer distinctions that it is necessary to look at when determining social class.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این به تنهایی نمی‌تواند تفاوت بسیار بهتری را در نظر بگیرد که در هنگام تعیین طبقه اجتماعی لازم است به آن نگاه کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این به تنهایی نمیتواند تفاوتهای بسیار دقیقتری را در نظر بگیرد که لازم است هنگام تعیین طبقه اجتماعی نگاه کنیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. It also fails to take into account the fact that a large number of men were familiar with court proceedings.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همچنین در نظر گرفتن این واقعیت که تعداد زیادی از مردان با اقدامات دادگاه آشنایی داشته‌اند، ناموفق بوده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همچنین عدم توجه به این واقعیت است که تعداد زیادی از مردان با پرونده های دادگاهی آشنا هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The design of policy has to take into account the ambiguity of the welfare analysis outlined in the previous section.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]طراحی سیاست باید ابهام تحلیل رفاه مطرح‌شده در بخش قبل را در نظر داشته باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]طراحی سیاست باید ابهام تحلیل تجزیه و تحلیل رفاه در بخش قبلی را در نظر بگیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Although traditional lenders take into account lottery income, they do not accept the payments as collateral.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با اینکه وام دهندگان سنتی درآمد لاتاری را حساب می‌کنند، اما این پول را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر چه وام دهندگان سنتی درآمد قرعه کشی را در نظر می گیرند، پرداخت ها را به عنوان وثیقه نمی پذیرند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Clinicians must take into account the nature of the test meal used when results are correlated with clinical features.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Clinicians باید ماهیت غذای تست مورد استفاده در زمانی که نتایج با ویژگی‌های بالینی هم‌بسته هستند را در نظر بگیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پزشکان باید از ماهیت غذای تست استفاده کنند وقتی که نتایج با ویژگی های بالینی مرتبط باشند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The average Westerner fails to take into account the fact that there are so many weak points on the human body.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این غربی به طور متوسط نمی‌تواند این واقعیت را در نظر بگیرد که نقاط ضعف بسیاری در بدن انسان وجود دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به طور متوسط ​​غربی نتوانسته است به این واقعیت توجه کند که نقاط ضعف زیادی در بدن انسان وجود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی Take into account در دیکشنری تخصصی

take into account
[ریاضیات] گرفتن، با استفاده از، با توجه به

معنی کلمه Take into account به انگلیسی

take into account
• take into consideration, consider as well

Take into account را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی Take into account

امیر ٢٠:٥٧ - ١٣٩٧/٠٤/٢١
در نظر گرفتن
|

a.r ١٦:٢٠ - ١٣٩٧/٠٧/٠٧
مدنظر قرار دادن
think about
consider
to remember to consider someone or something
to consider something to be an important factor in some decision
|

علی رضا ١١:٥٥ - ١٣٩٧/٠٩/١٥
To allow or plan for something
|

مقداد سلمانپور ١٢:٠٣ - ١٣٩٨/٠١/١٤
در نظر گرفتن
مد نظر قرار دادن
در نظر داشتن
|

سعید صفاری مقدم ١٢:٥٩ - ١٣٩٨/٠٤/١٧
در نظر گرفتن، به حساب آوردن، حواس را به چیزی جمع کردن/معطوف کردن، شامل کردن، مد نظر قرار دادن
|

صلوات ١٨:٣٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦
اهمیت دادن
|

پیشنهاد شما درباره معنی Take into accountنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

منصور رخشانی > بازیگر رزمی کار فیلم معبدشائولین
منصور رخشانی > امیدوار کردن
منصور رخشانی > دیوی در شاهنامه که با رستم جنگید
منصور رخشانی > نیم تنه آستین
ah.banaei@hotmail > faster parent
مریم عبادتیان > Queens peace
وانیا > لغزید
محدثه فرومدی > dendritic

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگرآیا معنی Take into account مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )