برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1314 100 1

Take into account

بررسی کلمه Take into account

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to consider.
مترادف: allow for, consider, count, reckon with
مشابه: consult, regard, take note of

- In thinking about a promotion, he took her experience into account.
[ترجمه 🌌FreeHomo🌌] در مورد یک ترفیع، او بر تجربه‌اش حساب باز کرد.
|
[ترجمه Philip] در تصمیم اش برای ارتقای شغلی آن خانم، تجربه او را نیز در نظر گرفت.
|
[ترجمه ترگمان] در فکر ارتقای شغلی، او تجربه خود را به حساب آورد
[ترجمه گوگل] در فکر کردن درباره ارتقاء، او تجربه خود را در نظر گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Take into account در جمله های نمونه

1. I hope my teacher will take into account the fact that I was ill just before the exams when she marks my paper.
[ترجمه حمید] امیدوارم معلم من هنگام تصحیح برگه من به این واقعیت توجه داشته باشد که من قبل از امتحان بیمار بودم.
|
[ترجمه ترگمان]امیدوارم معلمم این حقیقت را به خاطر بیاورد که من قبل از امتحان کردن برگه هام مریض بودم
[ترجمه گوگل]امیدوارم معلم من به این واقعیت توجه کند که من قبل از امتحانات بیمار بودم وقتی که مقاله من را علامت گذاری می کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The calculations do not take into account any fluctuation in the share price.
[ترجمه ترگمان]این محاسبات هیچ نوسان قیمت سهام را در نظر نمی‌گیرد
[ترجمه گوگل]محاسبات هیچ نوسان قیمت قیمت سهام را در نظر نمی گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The jury must take into account any mitigating circumstances presented by the defense, such as previous good character.
[ترجمه ترگمان]هییت منصفه باید هر گونه شرایط کاهش ارایه‌شده توسط وزارت دفاع، مانند ش ...

معنی Take into account در دیکشنری تخصصی

take into account
[ریاضیات] گرفتن، با استفاده از، با توجه به

معنی کلمه Take into account به انگلیسی

take into account
• take into consideration, consider as well

Take into account را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر
در نظر گرفتن
a.r
مدنظر قرار دادن
think about
consider
to remember to consider someone or something
to consider something to be an important factor in some decision
علی رضا
To allow or plan for something
فارسی را پاس بداریم.
در نظر گرفتن
مد نظر قرار دادن
در نظر داشتن
سعید صفاری مقدم
در نظر گرفتن، به حساب آوردن، حواس را به چیزی جمع کردن/معطوف کردن، شامل کردن، مد نظر قرار دادن
صلوات
اهمیت دادن
Amirreza2000A
چیزی را در نظر گرفتن، چیزی را مورد توجه قرار دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Take into account مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )