برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1274 100 1

The other day


اخیرا، چند روز (یا شب) پیش

واژه The other day در جمله های نمونه

1. Uncle Hill asked about you the other day.
[ترجمه Amir] چند روز پیش عمو هیل در مورد تو سوال پرسید
|
[ترجمه ترگمان] اون روز عمو \"هیل\" درباره تو سوال پرسید
[ترجمه گوگل]عمو هیل در مورد شما روز دیگر پرسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The other day we had some visitors from Switzerland.
[ترجمه ملوک] چند روز پیش ما چند تا بازدید کننده از سوئیس داشتیم.
|
[ترجمه ترگمان]آن روز ما از سوئیس بازدید کردیم
[ترجمه گوگل]روز دیگر چندین بازدید کننده از سوئیس داشتیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I got a terrible shock the other day.
[ترجمه ترگمان] اون روز شوکه شدم
[ترجمه گوگل]روز بعد یک شوک وحشتناک کردم ...

معنی کلمه The other day به انگلیسی

the other day
• a few days ago, not long ago

The other day را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Violet
چند روز پيش
Smat
A few days ago
مهدی صباغ
چند روز/شب/هفته/ماه/سال/ساعت و ... قبل
چند روز/شب/هفته/ماه/سال/ساعت و ... پیش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی the other day
کلمه : the other day
املای فارسی : تاه آدر دی‌
اشتباه تایپی : فاث خفاثق یشغ
عکس the other day : در گوگل

آیا معنی The other day مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )