برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1316 100 1

Tradition

/trəˈdɪʃn̩/ /trəˈdɪʃn̩/

معنی: عادت، رسم، عرف، مرسوم، سنت، روایت متداول، عقیده رایج، عقیده موروثی
معانی دیگر: سیرت، تراداد، فرادهش، دیرمان، گذشته مان، (در اصل) تسلیم، گردن نهادن، (حقوق) رجوع شود به: delivery، سنن ملی

بررسی کلمه Tradition

اسم ( noun )
(1) تعریف: the process of handing down a culture's beliefs, customs, and mores from one generation to the next.
مشابه: culture, custom, legacy, root, socialization, teaching, usage

- Tradition has preserved many of our ancient customs.
[ترجمه ترگمان] سنت، بسیاری از رسوم باستانی ما را حفظ کرده‌است
[ترجمه گوگل] سنت بسیاری از آداب و رسوم قدیمی ما را حفظ کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the beliefs, customs, and mores of a culture or group handed down from one generation to the next, or any one of these.
مترادف: custom, folkways
مشابه: beliefs, culture, folk tales, folklore, heritage, lore, mores, mythology, old wives' tales, practices, rite, rituals, superstition

- Tradition calls for the bride to wear white on her wedding day.
[ترجمه Edy] سنت عروس را فرا میخواند تا در روز عروسی اش سفید بپوشد.|
[ترجمه ترگمان] سنت مستلزم این است که عروس در روز عروسی رنگ سفید بپوشد
[ترجمه گوگل] سنت، عروس را برای روز عروسی خود می خواند
...

واژه Tradition در جمله های نمونه

1. The father tried to persuade his son that the tradition of marriage was important.
پدر سعی می کرد پسرش را متقاعد کند که سنت ازدواج حائز اهمیت است

2. All religions have different beliefs and traditions.
همه مذاهب باورها و سنت های متفاوتی دارند

3. As time goes on, we will eliminate traditions which are meaningless.
با پیشرفت زمان سنت های بی معنی را کنار می گذاریم

4. tradition relates that he once ran from shiraz to esfahan
سنت چنین حکایت می کند که او یکبار از شیراز تا اصفهان دوید.

5. the tradition of extending asylum to refugees
سنت دادن پناه به آوارگان

6. this tradition has originated from kashan
این سنت از کاشان سرچشمه گرفته است.

7. a senseless tradition
یک سنت بی‌معنی

8. a worthy tradition
یک سنت ارزشمند

9. an old tradition
یک سنت قدیمی

10. the bardic tradition
سنت حماسه‌سرایی

11. a long literary tradition
یک سنت ادبی دیر پای

12. to depart form tradition
از سنت به دور ش ...

مترادف Tradition

عادت (اسم)
attainment , addiction , wont , acquirement , habit , practice , custom , tradition , use , consuetude , rule , rut , habitude , praxis , folkways
رسم (اسم)
order , way , wont , custom , tradition , mode , rule , picture , method , ceremony , drawing
عرف (اسم)
habit , practice , custom , tradition , consuetude , civil law , common law , praxis , secular law , temporal law
مرسوم (اسم)
custom , tradition , wages
سنت (اسم)
custom , tradition
روایت متداول (اسم)
tradition
عقیده رایج (اسم)
tradition
عقیده موروثی (اسم)
tradition

معنی Tradition در دیکشنری تخصصی

tradition
[حقوق] انتقال مالکیت، قبض و اقباض مال مورد انتقال، تحویل و تسلیم، سنت، رسم
[ریاضیات] عادت

معنی کلمه Tradition به انگلیسی

tradition
• custom, practice, convention
• a tradition is a custom or belief that has existed for a long time.
according to tradition
• in agreement with tradition
auricular tradition
• oral tradition
became a tradition
• became a custom, turned into a tradition
broke with tradition
• did not maintain a custom, stopped performing a certain custom
constitutional tradition
• tradition based on a constitution
depart from tradition
• deviate from tradition or customs
longtime tradition
• custom which has been practiced for many years
maintain the tradition
• keep a tradition alive, preserve a tradition
old tradition
• tradition that is no longer popular, ancient tradition
oral tradition
• orally transmitted traditions and laws
resume a tradition
• start practicing a custom again, renew a tradition

Tradition را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رها
مترادف با heritage در مفهوم معماری
sara
سنت
محدثه فرومدی
رویه دیرپا، سیره، آیین
Hadi
Culture یا سنت
یوسف صابری
۱.روایت یا حدیث
۲.سنت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tradition
کلمه : tradition
املای فارسی : تردیتین
اشتباه تایپی : فقشیهفهخد
عکس tradition : در گوگل

آیا معنی Tradition مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )