برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1151 100 1

take stock

/teɪk stɑk/ /teɪk stɒk/

1- صورت موجودی را تهیه کردن، (از موجودی انبار یا مغازه و غیره) فهرست تهیه کردن 2- ارزیابی کردن، برآورد کردن

واژه take stock در جمله های نمونه

1. It was time to stand back and take stock of his career.
[ترجمه ساناز] وقت آن رسید که تأملی کند و نگاهی به وضعیت شغلی اش بیاندازد.
|

[ترجمه ترگمان]وقت آن رسیده بود که بایستد و شغل خود را به دست بگیرد
[ترجمه گوگل]وقت آن رسیده است تا کار خود را انجام دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It was time to take stock of the situation.
[ترجمه ترگمان]وقت آن رسیده بود که اوضاع را به هم بزند
[ترجمه گوگل]وقت آن رسیده است که وضعیت را بررسی کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It is time to take stock, at the half-way mark, before the next phase of reform.
[ترجمه ترگمان]زمان آن است که به نشانه نیمه راه، قبل از مرحله بعدی اصلاحات، سهام را در نظر بگیرید
[ترجمه گوگل]وقت آن است که قبل از مرحله بعدی اصلاحات، به علامت نیمی از سهام عرضه شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی عبارات مرتبط با take stock به فارسی

اهمیت قایل شدن (برای چیزی)، باور کردن، اعتقاد داشتن

معنی کلمه take stock به انگلیسی

take stock
• check inventory
take stock of
• take account of the stock of; take inventory of; verify and confirm the facts regarding something

take stock را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی خلیلی شجاعی
بررسی کارها
a.r
:(take stock (of sb/sth
review or make an assessment of a particular situation, typically as a prelude to making a decision
reflect and assess
(think again carefully (about sb/sth
think about what something really means
to make an estimate or appraisal, as of resources or of oneself
to take an inventory
لاله
نظر سنجی، ارزیابی
We need to take stock and formulate a plan
ما نیاز داریم که یک برنامه را به خوبی ارزیابی کرده و قاعده سازی کنیم.
Amir
تأمل کردن
گلبهار
سبک و سنگین کردن امور
کبری
دو دوتا چارتا کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی take stock
کلمه : take stock
املای فارسی : تک استک
اشتباه تایپی : فشنث سفخزن
عکس take stock : در گوگل

آیا معنی take stock مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )