برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1274 100 1

take to heart


1- (با دقت) گوش فرا دادن، (حرف کسی را) به گوش گرفتن، بر دل (خود) نشاندن، مورد ملاحظه ی جدی قرار دادن 2- رنجیده شدن، (حرف کسی را) به دل گرفتن

بررسی کلمه take to heart

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to regard seriously or with concern.

واژه take to heart در جمله های نمونه

1. So it is also the diet to choose if you have sensibly taken to heart the well-established benefits of reducing fat intake.
[ترجمه ترگمان]بنابراین رژیم غذایی هم چنین رژیمی را انتخاب می‌کند که به طور منطقی منافع شناخته‌شده کاهش مصرف چربی را حفظ کنید
[ترجمه گوگل]بنابراین، رژیم غذایی نیز باید انتخاب شود که آیا شما به اندازه کافی از قندخون برای کاهش مصرف چربی استفاده می کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Martin has taken to heart the always-good advice to write about what you know.
[ترجمه ترگمان]مارتین همیشه نصیحت خوب را به دل راه داده‌است تا درباره آنچه می‌دانی بنویسد
[ترجمه گوگل]مارتین مشاوره همیشه خوب برای نوشتن درباره آنچه که می داند، دلسرد شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Take to heart what you know about moderating your Type A behavior.
[ترجمه ترگمان]آنچه را که در مورد تعدیل رفتار نوع A خود می‌دانید، به قلب خود جلب کنید
[ترجمه گوگل]در مورد تعدیل رفتار Type A خود به قلب خود توجه کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Hopes Hong guard Hernandez to take to heart expressed.
...

معنی کلمه take to heart به انگلیسی

take to heart
• take something personally, take something sensitively

take to heart را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فیض
با دل و جان پذیرفتن
a.r
to be moved, affected, or upset by sth at a personal level
to consider that some comment is significant to oneself
to take seriously and be affected or troubled by
to understand sth as having deep, personal significance to oneself
لادن فخر سعادت
در بافتهای مختلف سطوح معنایی متفاوتی داره:
جدی گرفتن
H
به دل گرفتن
Baharr
با دل و جان گوش دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی take to heart
کلمه : take to heart
املای فارسی : تک تو هأرت
اشتباه تایپی : فشنث فخ اثشقف
عکس take to heart : در گوگل

آیا معنی take to heart مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )