برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1359 100 1

talipes

/ˈtælʌˌpiːz/ /ˈtælɪpiːz/

معنی: کجی پا، ادم پا چنبری
معانی دیگر: رجوع شود به: clubfoot، در طب کجی پا

بررسی کلمه talipes

اسم ( noun )
• : تعریف: a clubfoot.

واژه talipes در جمله های نمونه

1. Conclusion: Equinovarus and talipes cavus were fequently seen in this disease, osseous operation was better than soft tissue operation.
[ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری: Equinovarus و talipes cavus در این بیماری دیده شدند، عملیات osseous بهتر از عملیات بافت نرم بود
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری Equinovarus و Talipes cavus در این بیماری دیده می شود، عمل استخوانی بهتر از عمل بافت نرم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Conclusion Neurotomy is an effective method to treat talipes equinovarus, and can improve the motor activity of low extremity.
[ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری Neurotomy یک روش موثر برای درمان talipes equinovarus است و می‌تواند فعالیت موتور of پایین را بهبود بخشد
[ترجمه گوگل]نتيجه گيري: نوروتومي يك روش موثر براي درمان استپيوئيوس است و مي تواند باعث بهبود فعاليت اندام تحتاني شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Objective To analyze the causes of secondary talipes valgus of congenital clubfoot post- operation in children and describe the prophylactic measures.
[ترجمه ترگمان]هدف تجزیه و تحلیل علل talipes ثانویه clubfoot مادرزادی در کودکان و توصیف مقیاس‌های prophylactic
[ترجمه گوگل]هدف: برای تجزیه و تحلیل علل تالپ های ثانویه والگوس پس از عمل کلافیپ مادرزادی در کودکان و توصیف اقدامات پیشگیرانه
[ترجمه شما] ...

مترادف talipes

کجی پا (اسم)
talipes
ادم پا چنبری (اسم)
talipes

معنی کلمه talipes به انگلیسی

talipes
• clubfoot, abnormally twisted foot

talipes را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
كجي پا ، آدم پا چنبري

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی talipes
کلمه : talipes
املای فارسی : تلیپس
اشتباه تایپی : فشمهحثس
عکس talipes : در گوگل

آیا معنی talipes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )