برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1346 100 1

talk out of


منصرف کردن، بازداشتن

بررسی کلمه talk out of

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to convince someone not to do something.

- Mary talked me out of wearing the red dress.
[ترجمه sara] مری منو از پوشیدن لباس قرمز منصرف کرد.
|
[ترجمه ترگمان] مری با من حرف زد که لباس قرمز بپوشم
[ترجمه گوگل] مری من را از لباس قرمز پوشانده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه talk out of در جمله های نمونه

1. Coaches say they want to take trash talking out of high school football.
[ترجمه ترگمان]مربیان می‌گویند که آن‌ها می‌خواهند زباله را از فوتبال دبیرستان بگیرند
[ترجمه گوگل]مربیان می گویند که می خواهند از سطل آشغال بیرون بیایند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Also this week: Ben and Mandy talk out of turn while Luke is listening.
[ترجمه ترگمان]در ضمن این هفته: بن و مندی از وقتی که لوک گوش می کنه حرف می زنن
[ترجمه گوگل]همچنین این هفته بن و مندی از نوبت به گوش می رسد در حالی که لوقا گوش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In 199 74 people were talked out of jumping; in 199 46 people were dissuaded from suicide.
[ترجمه ترگمان]در ۱۹۹ فرد از پریدن صحبت شد؛ در ۱۹۹ نفر از مردم از خودکشی منصرف شدند
[ترجمه گوگل]در 199 سال 74 نفر از پریدن صحبت کردند؛ در 199 نفر 46 نفر از خودکشی رد شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He enjoys talking out of turn.
[ترجمه ترگمان] اون از حرف زدن لذت میبره
[ترجمه گوگل]او لذت بردن از صح ...

talk out of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایمان حجتی
weren't you to go away?
yes i were, but weatherman remarks talked me out of it
مگر تو قرار نبود مسافرت بروی؟
چرا قرار بود، ولی حرفهای گزارشگر هواشناسی من را از این کار (اشاره به it) منصرف کرد. به جای it میتوان از عبارت going away استفاده کرد.
a.r
:(talk (one) out of (doing) (sth
to coax, convince, or persuade sb not to do or take part in sth
to convince sb to give up or change sth
رئیس علی دلواری
قانع کردن کسی برای انجام ندادن کاری
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
to persuade someone not to do something
English User
رای کسی رو زدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی talk out of
کلمه : talk out of
املای فارسی : تلک آوت اوف
اشتباه تایپی : فشمن خعف خب
عکس talk out of : در گوگل

آیا معنی talk out of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )