برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1225 100 1

telegram

/ˈteləˌɡræm/ /ˈtelɪɡræm/

معنی: تلگرام، تلگراف، تلگراف کردن
معانی دیگر: دور نگاشت

بررسی کلمه telegram

اسم ( noun )
• : تعریف: a communication sent by telegraph.
مشابه: cable

واژه telegram در جمله های نمونه

1. He ciphered the telegram in a few minutes.
[ترجمه ترگمان]تا چند دقیقه دیگر تلگرام را پیدا کرد
[ترجمه گوگل]او تلگراف را در چند دقیقه رمزگذاری کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I received a telegram from my.
[ترجمه ترگمان]تلگرافی از جانب من دریافت کرد
[ترجمه گوگل]من یک تلگرام از من دریافت کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The telegram was delivered early this morning.
[ترجمه ترگمان]آن تلگرام امروز صبح زود تحویل داده شد
[ترجمه گوگل]این تلگراف امروز صبح زود دریافت شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Will you hand on this telegram to your friend?
[ترجمه ترگمان]این تلگرام را به دوست خود می‌دهی؟
[ترجمه گوگل]آیا این پیام تلگراف را به دوستتان می دهید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. "I want to send a telegram. & ...

مترادف telegram

تلگرام (اسم)
cable , telegram
تلگراف (اسم)
wire , telegram , cablegram , telegraph , dispenser , telegraphy , ticker
تلگراف کردن (فعل)
cable , telegram

معنی کلمه telegram به انگلیسی

telegram
• communication sent by telegraph, telegraphic message
• a telegram is a message that is sent by telegraph and then printed and delivered.
coded telegram
• telegram which has been encrypted so people without the code can't read it
singing telegram
• telegram that is read out loud and sometimes even sung by the messenger to the person receiving
urgent telegram
• telegram which carries an urgent message

telegram را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عن
تلگرام
...
تلگراف
afdhin
نوشته ای که از دور آمده
Mehrdad Sayehban
(especially in the past) a piece of paper with a message sent by telegraph

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی telegram
کلمه : telegram
املای فارسی : تلگرام
اشتباه تایپی : فثمثلقشئ
عکس telegram : در گوگل

آیا معنی telegram مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )