برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1282 100 1

testimony

/ˈtestəˌmoʊni/ /ˈtestɪməni/

معنی: تصدیق، اظهار، گواهی، شهادت، مدرک، دلیل
معانی دیگر: (به ویژه در دادگاه) شهادت، اذعان، اثبات، نشان، یادآور، یادبود، (انجیل) لوحه (حاوی فرامین موسی)

بررسی کلمه testimony

اسم ( noun )
حالات: testimonies
(1) تعریف: the evidence presented under oath in a court of law.
مترادف: deposition
مشابه: affidavit, affirmation, declaration, documentation, evidence, information, profession, statement, witness

(2) تعریف: any evidence offered as proof.
مترادف: evidence, proof
مشابه: confirmation, demonstration, indication, support, testimonial, witness

- His acts were testimony as to his honesty.
[ترجمه A.A] اسنادش گواهی بودند بر صداقتش
|
[ترجمه ترگمان] اعمال او گواهی بر صداقت او بود
[ترجمه گوگل] اعمال او به عنوان صداقت او شهادت دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a public declaration of religious experience or faith.

واژه testimony در جمله های نمونه

1. testimony that is sufficient to endamage anyone's reputation
شهادتی که برای صدمه زدن به شهرت هر کسی کافی است.

2. a testimony that obscures the issue
شهادتی که موضوع را دچار ابهام می‌کند.

3. his testimony has no bearing on this issue
گواهی او رابطه‌ای با این قضیه ندارد.

4. his testimony jarred with his former statements
گواهی او با اظهارات قبلی‌اش اختلاف داشت.

5. his testimony limned a terrible situation
گواهی او بیانگر وضع وحشت انگیزی بود.

6. the testimony of one of the witnesses did not correspond with the police report
گواهی یکی از شهود با گزارش پلیس همخوان نبود (مطابقت نداشت).

7. the testimony of that great geologist confirmed the new theory
گواهی آن زمین‌شناس بزرگ فرضیه‌ی جدید را تایید کرد.

8. the testimony of three students vindicated him completely
شهادت سه نفر از دانشجویان حق را کاملا به او داد.

9. the testimony of witnesses further discredited her claim of innocence
گواهی شهود،ادعای بی‌گناهی او را بیشتر از درجه اعتبار ساقط کرد.

10. their testimony validated my claim
گواهی آنها ادعای مرا تایید کرد.

11. his fals ...

مترادف testimony

تصدیق (اسم)
affirmation , admission , validity , acknowledgment , authentication , certification , verification , confirmation , ratification , avouchment , testimony , admittance , validation , intromission
اظهار (اسم)
signification , statement , avouchment , declaration , saying , utterance , remark , say , adduction , adductor , testimony , allegation , proposal , showing , predication , say-so
گواهی (اسم)
certification , evidence , testimony , attestation , witness , warrant , deposition , testis
شهادت (اسم)
certification , confirmation , evidence , testimony , attestation , witness , testimonial , martyrdom
مدرک (اسم)
proof , document , evidence , lead , testimony , witness , record , clue , voucher , muniment
دلیل (اسم)
reason , proof , testimony , sake , symptom

معنی عبارات مرتبط با testimony به فارسی

(انجیل) تابوت شهادت

معنی testimony در دیکشنری تخصصی

testimony
[حقوق] شهادت یا گواهی به قید سوگند
[حقوق] شهادت کارشناس
[حقوق] شهادت با قید سوگند

معنی کلمه testimony به انگلیسی

testimony
• evidence, statement under oath; proof
• testimony is a formal statement that someone makes in a court of law.
• if one thing is testimony to another, it shows that the second thing exists or is true; a formal use.
hear testimony
• listen to a witness give a statement (law)
refuted a testimony
• proves that his legal statements were incorrect, negated his testimony
reliable testimony
• testimony which can be believed, legal testimony which can be depended upon in court
two tables of testimony
• tablets of the ten commandments, stone tablets on which the ten commandments were inscribed

testimony را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی
وصیت نامه
فرزاد ک پ
اسم:
a formal written or spoken statement, especially one given in a court of law.اظهارات یا شرح رسمی نوشته شده یا گفته شده، به ویژه از طرف کسی که به دادگاه ارائه میشود .
"the testimony of an eyewitness" "شهادت یک شاهد عینی"

evidence or proof of something.شواهد یا دلایل برای اثبات چیزی
"his blackened finger was testimony to the fact that he had played in pain"

a public recounting of a religious conversion or experience.
میثم علیزاده
شهادت( قسم رسمی در دادگاه)، گواه
محدثه فرومدی
شهادت‌نامه، تصدیق‌نامه
میلاد علی پور
اظهارات، ادله، گفته ها، حرف (ها)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی testimony
کلمه : testimony
املای فارسی : تستیمنی
اشتباه تایپی : فثسفهئخدغ
عکس testimony : در گوگل

آیا معنی testimony مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )