برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1322 100 1

think through

/θɪŋk θru/ /θɪŋk θru/

چیزی را تا پایان مورد تفکر قرار دادن، از آغاز تا پایان کاری را سنجیدن

واژه think through در جمله های نمونه

1. I didn't think through the consequences of promotion.
[ترجمه ستاره] من عواقب ارتقای مقام را نسنجیده بودم
|
[ترجمه ترگمان]من از عواقب ارتقای مقام فکر نکرده بودم
[ترجمه گوگل]من از عواقب ارتقاء فکر نمی کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He was not emotionally stable enough to think through his decision.
[ترجمه ستاره] او به اندازه ی کافی ثبات احساسی نداشت که در مورد تصمیمش درست فکر کند
|
[ترجمه ترگمان]او به اندازه کافی پایدار نبود که به این تصمیم فکر کند
[ترجمه گوگل]او به اندازه ای احساسی به اندازه کافی پایدار نبود که از طریق تصمیم خود فکر کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. People need time to think through what the changes will mean for them.
...

معنی کلمه think through به انگلیسی

think through
• consider extensively; decide after having thought

think through را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خورانی
به دقت در مورد نتایج احتمالی چیزی فکر کنید
to think carefully about the possible results of something
فرهاد مالكي
اِشراف كامل
Mememaid
تمام جوانب کاری را سنجیدن
سید محمود حسینی
برانداز کردن
خوب و بد کردن
سید محمود حسینی
کامل سنجیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی think through
کلمه : think through
املای فارسی : تینک تهروق
اشتباه تایپی : فاهدن فاقخعلا
عکس think through : در گوگل

آیا معنی think through مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )