برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
to - put - on - the - map

to put on the map

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

neda_h87
to make someone or something famous.
To make someone or something well-known or more important, popularize, immortalize
سبب شهرت شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی to put on the map مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )