برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1329 100 1

tongue

/ˈtəŋ/ /tʌŋ/

معنی: شاهین ترازو، زبانه، زبان، بر زبان اوردن، دارای زبانه کردن، گفتن
معانی دیگر: سخن، صحبت، لسان، گویش، حرف، (سگ شکاری) عوعو (به مجرد دیدن شکار)، پارس، هرچیز زبان مانند: (کفش) زبانه، زیرچاکی، (زنگ و ناقوس) چکش، (گاری و کالسکه و غیره) تیر وسط، (زمین) باریکه، نواره، (ترازو) شاهین، لمس کردن، پرماس کردن (به ویژه با زبان)، زبان زدن، زبانه دار کردن، با کام و زبانه متصل کردن، رجوع شود به: radula، (در برخی حشرات به ویژه زنبور) آلت مکنده (proboscis هم می گویند)، گوشت زبان، زبان گاو (یا گوسفند)، (جمع) رجوع شود به: glossolalia، (قدیمی) سرزنش کردن، (قدیمی) گفتن، اظهار کردن، (موسیقی - ساز بادی را) با زبان زدن (رجوع شود به: tonguing)، (مانند زبان یا زبانه) بیرون زدن، (نادر) پرحرفی کردن، باit گفتن

بررسی کلمه tongue

اسم ( noun )
(1) تعریف: the fleshy, movable organ in the bottom of the mouth, used for licking, tasting, swallowing, and human speech.

(2) تعریف: such an organ taken from a cow, ox, or other animal and used as food.
مشابه: meat

(3) تعریف: something resembling such an organ in form or function.
مترادف: flap
مشابه: lap, ligule

(4) تعریف: power or manner of speaking.
مترادف: language, locution, parlance, speech, talk
مشابه: diction, expression, phrasing, style, wording

- a harsh tongue
[ترجمه ترگمان] زبانی خشن،
[ترجمه گوگل] یک زبان سخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: the language or dialect of a particular area.
مترادف: dialect, language, speech
مشابه: lingo, patois, vernacular

- She spoke in a foreign tongue.
[ترجمه ترگمان] با زبانی بیگانه سخن می‌گفت
[ترجمه گوگل] او در یک زبان خارجی صحبت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه tongue در جمله های نمونه

1. tongue in cheek
مزاح آمیز،مسخره‌آمیز،شوخی

2. a tongue depressor
اسباب برای کنار کشیدن زبان

3. his tongue ran on and on
زبانش بند آمدنی نبود.

4. his tongue wags incessantly
بلاانقطاع یاوه گویی می‌کند.

5. mother tongue
زبان مادری

6. my tongue clove to the roof of my mouth
زبانم به سقف دهانم چسبید.

7. my tongue is stinging
زبانم می‌سوزد.

8. the tongue is one of the most mobile organs of the body
زبان یکی از جنباترین (پرتحرک ترین) اندام‌های بدن است.

9. to tongue a board
تخته‌ای را زبانه‌دار کردن

10. to tongue a stamp
به تمبر زبان مالیدن

11. a furred tongue
زبان باردار

12. a loose tongue is a troublesome member
زبان لگام گسیخته اندام پر دردسری است.

13. a silver tongue
زبان روان

14. an unbridled tongue will cause the perdition of a young head
...

مترادف tongue

شاهین ترازو (اسم)
beam , tongue , girder , fulcrum , pointer
زبانه (اسم)
tongue , catch , tang , tenon , prong , uvula
زبان (اسم)
tongue , language
بر زبان اوردن (فعل)
tongue
دارای زبانه کردن (فعل)
tongue
گفتن (فعل)
utter , declare , relate , tell , inform , say , adduce , tongue , mouth , observe , cite , intimate , bubble , rehearse

معنی عبارات مرتبط با tongue به فارسی

کام وزبانه
(نجاری) اتصال کام و زبانه
لامی
مزاح آمیز، مسخره آمیز، شوخی، غیر جدی
(عامیانه) سرزنش کردن، زخم زبان زدن، سرزنش کردن، فحش کاری
بند آمدگی زبان، سکوت، خموشی، بی حرفی، لکنت زبان داشتن، گیر کردن زبان
زبان بند آمده، زبان گرفته، خموش، ساکت، الکن، زبان بسته، گنگ
(واژه یا عبارت) دارای تلفظ دشوار، زبان پیچان، کلمه یا عبارت دارای تلفظ دشوار
(گیاه شناسی)، رجوع شود به: dogtoothviolet، سرخس مارزبان ophioglossum
کرف زبان ماری، سرخس زبان ماری، لسان الحیه
(امریکا) تیغه ی تعویض پذیر دستگاه شخم زنی (ویژه ی شخم زدن زمین های سخت و بکر)
گربه زبونب و خورده
(در نواختن فلوت و شیپور و غیره - به سرعت و به طور متناوب نوک و ته زبان را به کار بردن) زبان جنبانی کردن
...

معنی tongue در دیکشنری تخصصی

tongue
[عمران و معماری] زبانه
[مهندسی گاز] زبانه
[نساجی] زبانه - زبانه ماکو
[آب و خاک] زبانه
[زمین شناسی] اتصال فاق و زبانه ، اتصال نر و ماده ،اتصال نر و لاس ، اتصال کام و زبانه
[عمران و معماری] کام و زبانه - زبانه و شیار
[عمران و معماری] اتصال فاق و زبانه
[نساجی] میله زبانه ( در ماشینهای دارای سوزن مرکب )
[آب و خاک] زبانه سرد
[نفت] انگشتی شدن
[عمران و معماری] کام و زبانه
[آب و خاک] زبانه گرم

معنی کلمه tongue به انگلیسی

tongue
• flexible muscular organ in the bottom of the mouth (used for tasting, swallowing and human speech); animal's tongue that is used for food; language or dialect; tongue-shaped object
• your tongue is the soft movable part inside your mouth that you use for tasting, licking, and speaking.
• you can refer to a language as a tongue; a literary use.
• tongue is the cooked tongue of an ox.
• if you hold your tongue, you do not say anything.
• a slip of the tongue is a small mistake that you make when you are speaking.
tongue in cheek
• mockingly, tauntingly
• a tongue-in-cheek remark is made as a joke, and is not serious or sincere.
tongue of flame
• blaze, gleaming fire
tongue of land
• strip of land that is in the ocean, reef, sandbank, shoal
tongue tied
• if you are tongue-tied, you are unable to say anything because you feel shy or nervous.
tongue twister
• a tongue-twister is a sentence or expression which is very difficult to say properly, especially when you try to say it quickly. for example, `she sells seashells on the seashore' is a tongue-twister.
bit his tongue
• kept quiet, didn't say anything
bite one's tongue
• restrain oneself, keep quiet
burn the tongue
• be burnt by hot or spicy food on one's tongue; lie or speak outrageously
clean tongue
• decent language
click one's tongue
• make a ticking sound using the tongue against the roof of the mouth
coated tongue
• tongue whi ...

tongue را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Arezou Mhn
put/ stick one's tongue out
زبان خود را نشان دادن، (برای تحقیر) زبان خود را درآوردن، دهن‌کجی کردن
zahra
یعنی زبان مثلا mother tongue یعنی زبان مادری
Ravi
زبان
Zohre
زبانی که عضوی از بدن ماست
آرین تیمورخانی
زبان , نیش مار , گویش
مجید دلبندم
زبان انسان
R@min
It s part of body in the mouse
🖤Ayda🖤
زبان(اعضای بدن)
arash
داخل زبان را نشان دادن
مونا
گفتن ؛سخن
فاطیما
در متون کهن به معنای "شاهین"

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tongue
کلمه : tongue
املای فارسی : تنگو
اشتباه تایپی : فخدلعث
عکس tongue : در گوگل

آیا معنی tongue مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )