برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1322 100 1

trade show

واژه trade show در جمله های نمونه

1. The trade show will feature an enormous range of goods.
[ترجمه ترگمان]این نمایشگاه تجاری گستره وسیعی از کالاها را به خود اختصاص خواهد داد
[ترجمه گوگل]این نمایشگاه دارای طیف گسترده ای از کالاها است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There were more than 500 exhibitors at the trade show.
[ترجمه سحر] بیش از 500 غرفه دار در آن نمایشگاه تجاری حضور داشتند.
|
[ترجمه ترگمان]بیش از ۵۰۰ غرفه نمایشگاه تجاری وجود داشت
[ترجمه گوگل]بیش از 500 نمایشگاه در نمایشگاه حضور داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Its price at a Chicago trade show was $ 000.
[ترجمه ترگمان]قیمت آن در یک نمایشگاه تجاری شیکاگو هزار دلار بود
[ترجمه گوگل]قیمت آن در نمایشگاه شیکاگو 000 دلار بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Tickets to the trade show ar ...

معنی کلمه trade show به انگلیسی

trade show
• professional exhibition, exhibition that features different products that are connected to the same professional field

trade show را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
نمایشگاه بازرگانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی trade show مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )