برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1284 100 1

trick

/ˈtrɪk/ /trɪk/

معنی: رمز، حیله، خدعه، شیادی، بامبول، شعبده بازی، فوت و فن، لم، نیرنگ، حقه، خار کردن، حیله زدن، بامبول زدن، حقه بازی کردن، شوخی کردن
معانی دیگر: شیطنت، دست انداختن، کلک، شیله، گول زنی، فریب، حقه بازی، تردستی، زبر دستی، شیرین کاری، نمایش مهارت (حیوان سیرک و غیره)، نمایش آموختگی، هنر، شیوه، طرز انجام، شگرد، عادت، خو، تیک، (امریکا - عامیانه) بچه، دخترک، دختربچه، گول زدن، مغبون کردن، گوشبری کردن، حیله گری کردن، لام آوردن، شید آوردن، کنوریدن، وابسته به حیله، حیله گرانه، ترفندآمیز، مکر آمیز، فریب آمیز، قلابی، گولزنه، سست، غیر قابل اعتماد، مافنگی، کید، فند، گربزی، ستاوه، عمل احمقانه، کار ابلهانه، (خودمانی - از نظر فاحشه) همخوابگی، جماع، سیگار، مکار

بررسی کلمه trick

اسم ( noun )
عبارات: do the trick
(1) تعریف: something done to deceive, cheat, or outwit someone.
مترادف: deceit, deception, flimflam, ruse, stratagem
مشابه: artifice, cheat, chicanery, con, contrivance, curve, device, dodge, fraud, gimmick, hoax, imposture, ploy, scheme, sham, snare, subterfuge, swindle, trap, wile

(2) تعریف: a mischievous deed; prank.
مترادف: gag, hoax, prank
مشابه: antic, caper, chicanery, escapade, jest, joke, practical joke, put-on, shenanigan, spoof, stunt

- My brother has played many tricks on me.
[ترجمه ترگمان] برادرم چند تا حقه رو من بازی کرده
[ترجمه گوگل] برادر من در مورد من چند ترفند را انجام داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a feat of skill, dexterity, or magic.
مترادف: feat, maneuver, stunt
مشابه: act, coup, deed, exploit, move, sleight of hand, strategy, tactic

- He taught his monkey a new trick.
[ترجمه ترگمان] اون به میمون یه حقه جدید یاد داد
[ترجمه گوگل] او میمون خود را یک ترفند جدید آموخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه trick در جمله های نمونه

1. trick of the light
فریب نور،داشتن رنگ یا جلای بخصوص به خاطر تابش نور

2. trick out (or up)
لباس فاخر پوشیدن،خود آرایی کردن

3. a trick dice
تاس گولزنه

4. a trick knee
زانوی سست

5. the trick of biting the lips
عادت به جویدن لب‌ها

6. the trick of making good pastry
شیوه‌ی ساختن شیرینی خوب

7. conjuring trick
چشم بندی،ترفند جادویی،حیله‌ی شعبده بازی

8. every trick in the book
همه‌ی دوز و کلک‌ها،هر کار لازم برای رسیدن به موفقیت

9. a low trick
حیله‌ی نامردانه

10. a nasty trick
حیله‌ی نابکارانه

11. a paltry trick
ترفند نا بکارانه

12. a shoddy trick
حیله‌ی نابکارانه

13. a vile trick
حیله‌ی خبیثانه

14. the cutest trick i've ever seen
تو دل بروترین دختری که تاکنون دیده‌ام

15. not miss a trick
...

مترادف trick

رمز (اسم)
secret , mystery , token , sign , trick , crypt , code , riddle , cipher , symbol , enigma , cryptogram
حیله (اسم)
illusion , foul , craft , cunning , deftness , wile , deception , deceit , fraud , evasion , trick , ruse , humbug , gaff , imposture , gimmick , guile , monkeyshine , slyness
خدعه (اسم)
cunning , craftiness , wile , deceit , trick , ruse
شیادی (اسم)
juggle , deception , deceit , fraud , trick
بامبول (اسم)
trick , flam , monkey business , monkeyshines
شعبده بازی (اسم)
trick , jugglery
فوت و فن (اسم)
trick , stock-in-trade , know-how
لم (اسم)
loll , trick
نیرنگ (اسم)
art , craft , artifice , deception , trap , trick , trickery , ruse , witchcraft
حقه (اسم)
intake , shift , trick , foul play , bob , hob , flam , knack , hocus , pompon , monkeyshine
خار کردن (فعل)
trick , brush , comb
حیله زدن (فعل)
trick
بامبول زدن (فعل)
trick , flam , humbug
حقه بازی کردن (فعل)
trick , spoof , mountebank , flim-flam
شوخی کردن (فعل)
fun , trick , joke , jest , lark , indulge , josh , laverock , razz

معنی عبارات مرتبط با trick به فارسی

(انگلیس - خودمانی) روان پزشک
فریب نور، داشتن رنگ یا جلای بخصوص به خاطر تابش نور
قاشق زنی وکاسه زنی دم درب خانه های مردم
(امریکا - جشن halloween - جمله ای که کودکان می گویند) هدیه بده و الا شیطنت می کنم !
لباس فاخر پوشیدن، خود آرایی کردن
trictrac بازی تخته نرد قدیمی
سوءاستفاده ازاطمینان کسی
چشم بندی، ترفند جادویی، حیله ی شعبده بازی
به نتیجه ی مطلوب رسیدن، موثر بودن
(ورزش) شاهکار، کار فوق العاده (در فوتبال و هاکی و غیره: زدن سه گل توسط یک بازیکن )، شیرین کاری
حیله، شیطنت
از هیچ ترفندی فروگذار نکردن، به همه ی حیله ها متوسل شدن
دوباره مشغول حیله بازی های همیشگی، دوباره مشغول دغلکاری

معنی trick در دیکشنری تخصصی

[سینما] ترفند سینمایی
[سینما] عدسی حقه ساز
[سینما] فیلمبرداری ترفندی
[نساجی] جعبه حیله ( در نیمتاب )

معنی کلمه trick به انگلیسی

trick
• prank, mischievous or deceptive act; clever feat or device; ability to do something well; stint; one round in a card game, all the cards played by the participants in one round of a card game; sexual act performed by a prostitute (slang)
• deceive; defraud; cheat; practice trickery
• if someone tricks you, they deceive you, often in order to make you do something.
• a trick is an action that is intended to deceive someone.
• a trick is also a clever way of doing something.
• a trick is also a clever or skilful action that someone does in order to entertain people.
• trick devices and methods are intended to deceive people for entertainment.
• if something does the trick, it achieves what you wanted; an informal expression.
• see also confidence trick, conjuring trick.
trick him out of his money
• cheat him out of his money, deceive him and take his money
trick of the imagination
• illusion, delusion created by the imagination
trick question
• a trick question is one where the obvious answer is in fact wrong.
confidence trick
• a confidence trick is the same as a con; a formal expression.
conjuring trick
• a conjuring trick is a trick in which something is made to appear or disappear as if by magic.
dirty trick
• contemptible or nasty prank; dishonest behavior; plan which is designed with mean intentions
do the trick
• bring the desired results
dog trick
• (british slang) act of betrayal, treason
hat trick
• a hat trick is a series of three achievements, especially in a ...

trick را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جاوید مدرس اول
دوز و کلک، شیوه
شیوه دام چیدن: بیشتر در بازی شطرنج ودر ترکیبات بازی شطرنج مصطلح است(chess tricks and traps )
moh
تدبیر
احمدرضا غلام
Knack
The ability of doing something
sima
have a trick up one's sleeve
جوابی در آستین داشتن
زهرا سادات
حقه و حیله، شیطنت کردن، گول زدن
Trick or treat: مراسم قاشق زنی
سمیه
زیرک
مهندس میرشمس
فوت و فن،ترفند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی trick
کلمه : trick
املای فارسی : تریک
اشتباه تایپی : فقهزن
عکس trick : در گوگل

آیا معنی trick مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )