برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1286 100 1

tug

/ˈtəɡ/ /tʌɡ/

معنی: تقلا، کوشش، کشش، زحمت، یدک کش، بزحمت کشیدن، بازور کشیدن، تقلا کردن، کوشیدن
معانی دیگر: (معمولا با: at - محکم) کشیدن، وا زدن، (با کشتی یا قایق یدک کش) یدک کشیدن، به دنبال خود کشیدن، عمل کشیدن، فشار، تکاپو کردن، تلاش کردن، سخت کوشیدن، (برای مسابقه ی طناب کشی) طناب، زنجیر، (اسب) افسار

بررسی کلمه tug

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: tugs, tugging, tugged
(1) تعریف: to pull at strongly or forcibly.
مترادف: pull
مشابه: jerk, pluck, twitch, wrench, wrest, yank

(2) تعریف: to move by pulling strongly or forcibly; drag; haul.
مترادف: drag, haul
مشابه: draw, lug, pull, struggle, tow, wrestle

(3) تعریف: to tow (a larger boat) with a tugboat.
مترادف: tow
مشابه: drag, trail
فعل ناگذر ( intransitive verb )
(1) تعریف: to pull strongly or forcibly.
مترادف: haul
مشابه: pluck, pull, strain, twitch, wrench, yank

(2) تعریف: to labor, struggle, or strain.
مترادف: labor, strain, toil
مشابه: contend, strive, struggle, sweat, wrestle
اسم ( noun )
مشتقات: tugger (n.)
(1) تعریف: a strong or vigorous pull or pulling force.
مترادف: haul, pull
مشابه: attraction, drag, draw, hitch, jerk, pluck, strain, twitch, wrench, yank

- the tug of the fast-moving current
[ترجمه ترگمان] کشیده شدن جریان سریع
[ترجمه گوگل] کشیدن جریان سریع حرکت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه tug در جمله های نمونه

1. i gave the rope a tug and the branch broke
طناب را یکباره کشیدم و شاخه‌ی درخت شکست.

2. When Greek meets Greek, then comes the tug of war.
[ترجمه ترگمان]وقتی یونانی به یونانی می‌رسد، جنگ آغاز می‌شود
[ترجمه گوگل]هنگامی که یونان با یونانی با یونانی ملاقات می کند، بعد می آید که می جنگد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. When Greek meet Greek, then comes the tug of war.
[ترجمه ترگمان]وقتی یونانی به یونانی می‌رسد، جنگ آغاز می‌شود
[ترجمه گوگل]وقتی یونان با یونانی با یونانی ملاقات می کند، بعد می آید که می جنگد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. When Greeks joined Greeks, then was the tug of war.
[ترجمه ترگمان]وقتی یونانیان به یونانی‌ها پیوستند، پس از آن، جنگ آغاز شد
[ترجمه گوگل]هنگامی که یونانیان یونانیها را پیوستند، پس از آن جنگ و خرد کردن بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The tug eased into the narrow docking space.
[ترجمه ترگمان]کشش در فضای اتصال باریک فرو رفت
[ترجمه گو ...

مترادف tug

تقلا (اسم)
stress , agony , strife , slog , tussle , scramble , bout , tug , effort , exertion , nisus , wrestle , strain , bustle , muss , scrabble
کوشش (اسم)
labor , scramble , tug , effort , assay , stretch , attempt , trial , try , endeavor , strain , bustle , fist , muss
کشش (اسم)
attraction , tract , reach , extension , tension , tug , magnetism , draw , haul , gravitation , traction , pull , strain , twitch , inducement , haulage , towage , twitch grass
زحمت (اسم)
pain , work , labor , difficulty , trouble , discomfort , torment , tug , inconvenience , discomfiture , discommodity
یدک کش (اسم)
tug , tow
بزحمت کشیدن (فعل)
tug
بازور کشیدن (فعل)
tug
تقلا کردن (فعل)
labor , heave , agonize , slog , tussle , scramble , struggle , tug , attempt , wrestle , put out , flounce , lay to
کوشیدن (فعل)
tug , try , endeavor , strive , endeavour

معنی عبارات مرتبط با tug به فارسی

مسابقه ی طناب کشی، مسابقه طناب کشی، مسابقه برای برتری یافتن

معنی کلمه tug به انگلیسی

tug
• act of tugging, instance of dragging or pulling; struggle; device for tugging or pulling; tugboat
• pull, drag, tow
• if you tug something or tug at it, you give it a quick pull. verb here but can also be used as a count noun. e.g. tom felt a tug at his sleeve.
• a tug or a tug boat is a small, powerful boat used to pull large ships.
tug boat
• boat used to pull ships into a harbor
tug of love
• tug-of-love is used to describe a situation in which the parents of a child are divorced and the parent without custody tries to get the child, for example by kidnapping.
tug of war
• strength competition between groups or individuals which are pulling from both ends of a rope attempting to bring the adversary to one's side; hard struggle
• a tug-of-war is a sport in which two teams test their strength by pulling against each other on opposite ends of a rope.
• a tug-of-war is also a situation in which two people, or two groups of people, both want the same thing and are fairly equally matched in their struggle to get it.

tug را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سامان نصیری
زورآزمایی کردن (در ورزش کشتی)
پریسا رئیسی
حمل کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tug
کلمه : tug
املای فارسی : توگ
اشتباه تایپی : فعل
عکس tug : در گوگل

آیا معنی tug مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )