برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1271 100 1

turn a blind eye


نادیده گرفتنچشم پوشی کردن

واژه turn a blind eye در جمله های نمونه

1. Management often turn a blind eye to bullying in the workplace.
[ترجمه ترگمان]مدیریت اغلب یک چشم کور را به قلدری در محل کار تبدیل می‌کند
[ترجمه گوگل]مدیریت اغلب در معرض آزار و اذیت در محل کار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Governments turn a blind eye to the thousands of poverty-stricken families that migrate to the forest every year.
[ترجمه ترگمان]دولت‌ها چشم کوری به هزاران خانواده مبتلا به فقر که هر ساله به جنگل مهاجرت می‌کنند، معطوف می‌کنند
[ترجمه گوگل]دولت ها به هزاران خانواده ی فقیرنشین که هر ساله به جنگل مهاجرت می کنند، کور می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The best the authorities could do was turn a blind eye.
[ترجمه ترگمان]بهترین کاری که مسئولین توانستند انجام دهند چشم کور بود
[ترجمه گوگل]بهترین مقامات می توانستند چشم را ببندند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The women turn a blind eye.
[ترجمه ترگمان]زن‌ها چشم کور می‌زنند
[ترجمه گوگل]زنان چشمک می زنند
...

معنی کلمه turn a blind eye به انگلیسی

turn a blind eye
• ignore, pay no attention
turn a blind eye to
• ignore, pretend not to notice

turn a blind eye را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رایف یوسف نژاد
Pretend not to see or notice something,
ایمان حجتی
my father used to turn a blind eye to my bad performance on exams when I was child.
بچه که بودم، پدرم عملکرد بد مرا در امتحانات نادیده میگرفت (واکنشی نشان نمیداد)
a.r
:(turn a blind eye (to sth
pretend not to see sth, know about sth, or notice
Lavin
چشم پوشی کردن
نادیده گرفتن
Sina
The teacher turned a blind eye to some of the childern's bad behaviour

معلم از رفتار بد چند بچه چشم بپوشی کرد(نادیده گرفتن،چشم پوشی کردن)
H87
ignor to somthing =بی محلی ، چشم پوشی،زیر سیبیلی رد کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی turn a blind eye
کلمه : turn a blind eye
املای فارسی : ترن ا بلیند ع‌ه
اشتباه تایپی : فعقد ش ذمهدی ثغث
عکس turn a blind eye : در گوگل

آیا معنی turn a blind eye مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )