انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1078 100 1

typology

تلفظ typology
تلفظ typology به آمریکایی/taɪˈpɒlədʒi/ تلفظ typology به انگلیسی/taɪˈpɒlədʒi/

گونه شناسی، سنخ شناسی، (مطالعه ی سمبل ها) نماد شناسی، سن  شناسی، نوع شناسی، نشانه شناسی

بررسی کلمه typology

اسم ( noun )
حالات: typologies
مشتقات: typologic (adj.), typological (adj.), typologically (adv.), typologist (n.)
(1) تعریف: a systematic classification of types, or the study thereof.

(2) تعریف: symbolic representation.

واژه typology در جمله های نمونه

1. She develops a typology according to the different parts of speech, and her analyses reveal a marked preference for the verb metaphor.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او یک گونه‌شناسی با توجه به بخش‌های مختلف گفتار ایجاد می‌کند، و تجزیه و تحلیل او یک اولویت مشخص را برای استعاره فعل آشکار می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او با توجه به بخش های مختلف سخنرانی نوعی شناسی را توسعه می دهد و تحلیلی او یک ترجیح مشخص برای استعاره ی فعل را نشان می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Typology dominated archaeological thinking until the 1950s, and still plays an important role in the discipline.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Typology تا دهه ۱۹۵۰ بر تفکر باستان‌شناسی تسلط داشت و هنوز نقش مهمی در این رشته ایفا می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تایپولوژی تفکر باستان شناسی را تا دهه 1950 تحت سلطه قرار داد و همچنان نقش مهمی در رشته دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Obviously this typology has immense implications for educational methods, for communication generally, and for choice of marriage partner.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بدیهی است که این گونه‌شناسی مفاهیم وسیعی برای روش‌های آموزشی، برای ارتباطات به طور کلی، و برای انتخاب شریک ازدواج دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بدیهی است که این نوع شناسی اثرات فراوانی برای روش های آموزشی، برای ارتباطات به طور کلی و برای انتخاب شریک ازدواج دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. While the typology sets up these principles, only a commentary can be faithful to them and maintain the text's plurality.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در حالی که گونه‌شناسی این اصول را تنظیم می‌کند، تنها یک تفسیر می‌تواند به آن‌ها وفادار باشد و تعدد متن را حفظ کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در حالی که نوع شناسی این اصول را ایجاد می کند، فقط یک تفسیر می تواند به آنها اعتماد کند و تناقض متن را حفظ کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. This is a useful typology for understanding the sense of abnormality which Easton's section police operate.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این یک گونه‌شناسی مفید برای درک مفهوم ناهنجاری است که بخش پلیس به آن عمل می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این یک نوع شناختی مناسب برای درک احساس غیر طبیعی است که پلیس بخش ایستون کار می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Typology is the study of the development of particular types of artefact over a period of time.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Typology مطالعه توسعه انواع خاص این محصول در یک دوره زمانی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Typology مطالعه توسعه انواع خاصی از مصنوعات در طی یک دوره زمانی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The author uses typology and various spatial analysis approaches in the thesis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مولف از گونه‌شناسی و روش‌های مختلف آنالیز فضایی در این پایان‌نامه استفاده می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نویسنده از نوع شناسی و رویکردهای تجزیه و تحلیل فضایی مختلف در پایان نامه استفاده می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. LI Hui (200 Relation between Typology and Phylogenesis of Ethnic Genetic System. Proceeding for the 7th National Symposium of Ethnology. Enshi, July, 200
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Hui الله (۲۰۰)رابطه بین Typology و Phylogenesis سیستم ژنتیکی نژادی (Proceeding)برای هفتمین همایش ملی نژادشناسی Enshi، جولای، ۲۰۰
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]LI Hui (200 رابطه بین Typology و Phylogenesis سیستم ژنتیک قومی در حال اجرا برای هفتمین همایش ملی علوم قومی انششی، جولای 200
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. This thesis proposes the distribution of example typology based on the systematic exemplification in English learner's dictionary.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این پایان‌نامه، توزیع of نمونه براساس the سیستماتیک در فرهنگ لغت به زبان انگلیسی را پیشنهاد می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این پایان نامه، توزیع نوعی نمونه را براساس معیار سیستماتیک در فرهنگ لغت یادگیرنده انگلیسی پیشنهاد می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The study of language typology aims at identifying features that are common to all or most of languages through cross-linguistic comparison.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مطالعه نوع شناسی زبانی با هدف شناسایی ویژگی‌هایی که در همه یا بیشتر زبان‌ها از طریق مقایسه زبانی - زبانی معمول است، هدف‌گذاری شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مطالعه نوع شناسی زبان هدف آن شناسایی ویژگی هایی است که برای همه یا بیشتر زبان ها از طریق مقایسه بین زبان شناختی استفاده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Linguistic typology is a distinguished school in contemporary linguistics.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]گونه‌شناسی زبانی یک مدرسه متمایز در زبان‌شناسی معاصر است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نوع شناسی زبانشناسی یک مدرسه برجسته زبان شناسی معاصر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. This paper puts forward the typology of hydrophyte and ornamental characteristic and discusses the problem of the arrangement of scenes with hydrophyte in terms of every different aspect.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مقاله، گونه‌شناسی of و ویژگی‌های زینتی را مطرح می‌کند و در مورد مساله چیدمان صحنه‌ها با hydrophyte در هر جنبه مختلف بحث می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مقاله نوعی شناسی ویژگی های هیدروفیت و زینتی را مطرح می کند و مساله ترتیب صحنه های هیدروفیت را از نظر هر جنبه ای متفاوت می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The standards of criminal typology can be subcategorized into the formal standard and the entitative standard.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]استانداردهای گونه‌شناسی در استاندارد می‌تواند به استاندارد رسمی و استاندارد entitative تبدیل شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]استانداردهای نوع شناسی جنایی را می توان به استاندارد رسمی و استاندارد حقوقی طبقه بندی کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. By studying Newmark's text typology, we may conclude tourism texts feature a combination of informative and vocative functions.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با مطالعه گونه‌شناسی متون newmark، ممکن است به این نتیجه برسیم که متون گردشگری ترکیبی از توابع آموزنده و vocative هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با مطالعه نوعی نگارش متن نیومارک، ما می توانیم متون گردشگری را ترکیبی از توابع اطلاع رسانی و vocative
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی typology در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] گونه شناسی
[آمار] گونه شناسی

typology را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

مریم ١٩:٥٦ - ١٣٩٦/٠٢/١٧
رده شناسی
|

حمزه ١٩:٤٩ - ١٣٩٧/٠٧/٠٨
بررسی انواع
|

ماندانا بهرامی ١٢:٣٩ - ١٣٩٧/١٠/٢٥
باستان شناسی: گونه شناسی
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی typology
کلمه : typology
املای فارسی : تیپولوژی
اشتباه تایپی : فغحخمخلغ
عکس typology : در گوگل


آیا معنی typology مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )