برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1350 100 1

UNSAFE

/ənˈseɪf/ /ʌnˈseɪf/

خطرناک، ناامن، غیر ایمن، نادرست

بررسی کلمه UNSAFE

صفت ( adjective )
(1) تعریف: dangerous to oneself or other people; not safe.
متضاد: safe, sound
مشابه: dangerous

- He is an unsafe driver because he drives too fast.
[ترجمه ترگمان] او یک راننده ناامن است، چون خیلی سریع می‌راند
[ترجمه گوگل] او یک راننده ناامن است، زیرا او خیلی سریع رانندگی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: at risk of harm; not protected.
مشابه: insecure

- He felt unsafe walking on the streets at night.
[ترجمه ترگمان] شب که در خیابان‌ها راه می‌رفت، احساس ناامنی می‌کرد
[ترجمه گوگل] او در شب در خیابان ها بی رحم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Your money is unsafe lying out on the table like that.
[ترجمه ترگمان] پول تو خطرناکه روی میز مثل اون
[ترجمه گوگل] پول شما ناامن است بر روی میز مانند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه UNSAFE در جمله های نمونه

1. it is unsafe to drive fast
تند راندن خطرناک است

2. it is unsafe to relax our vigilance even for a moment
کاستن مراقبت ما حتی برای لحظه‌ای هم مخاطره آمیز است.

3. teenage gangs are making some streets unsafe
نوجوانان عضو دستجات‌تبهکار امنیت برخی از خیابان‌ها را مختل کرده‌اند.

4. The area of unsafe buildings has been charted out.
[ترجمه ترگمان]مساحت ساختمان‌های نا امن نشان داده شده‌است
[ترجمه گوگل]مساحت ساختمان های ناامن، برنامه ریزی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Critics claim the trucks are unsafe.
[ترجمه ترگمان]منتقدان مدعی هستند که کامیون‌ها ناامن هستند
[ترجمه گوگل]منتقدان ادعا می کنند کامیون ها ناامن هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The building is unsafe?enter at your own risk.
[ترجمه ترگمان]این ساختمان ناامن است؟ به خطر خود وارد شوید
[ترجمه گوگل]این ساختمان ناامن است و وارد خطر می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه UNSAFE به انگلیسی

unsafe
• not safe, insecure, dangerous
• if something is unsafe, it is dangerous.
• if you are unsafe, you are in danger of being harmed.
• if a criminal conviction is unsafe, it was based on inadequate or false evidence.

UNSAFE را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهره شعبان
خطرناک، ناایمن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی unsafe
کلمه : unsafe
املای فارسی : یونسف
اشتباه تایپی : عدسشبث
عکس unsafe : در گوگل

آیا معنی UNSAFE مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )