برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1357 100 1

unalloyed

/əˈnæˈlɔɪd/ /ˌʌnəˈloɪd/

معنی: خالص، ناب، بدون الیاژ، غیر مخلوط

بررسی کلمه unalloyed

صفت ( adjective )
(1) تعریف: not mixed with an alloy, as a metal.
مشابه: pure, solid

(2) تعریف: pure or unqualified.
مشابه: pure

- unalloyed hatred
[ترجمه ترگمان] نفرت خالص
[ترجمه گوگل] نفرت ناعادلانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه unalloyed در جمله های نمونه

1. In hindsight, an unalloyed catastrophe of monstrous proportions was inevitable.
[ترجمه ترگمان]در هر حال یک فاجعه شدید از حد بزرگ اجتناب‌ناپذیر بود
[ترجمه گوگل]در نهایت، یک فاجعه غیر قابل توجیه از مقادیر هیجان انگیز اجتناب ناپذیر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. At first glance, it looked like unalloyed good news.
[ترجمه ترگمان]در نگاه اول، به نظر می‌رسید که خبر خوبی به نظر می‌رسد
[ترجمه گوگل]در نگاه اول، آن را مانند اخبار خوب بی نظیر به نظر می رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Strong culture's benefits do not come unalloyed, nor without cost.
[ترجمه ترگمان]منافع فرهنگ قوی خالص و بدون هزینه نیست
[ترجمه گوگل]مزایای فرهنگی قوی، بی نظیر و بدون هزینه نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. However, the theory of unalloyed benefit to plants does not translate into practice.
[ترجمه ترگمان]با این حال، نظریه سود خالص گیاهان به عمل تبدیل نمی‌شود
[ترجمه گوگل]با این حال، تئوری سود منصفانه برای گیاهان به تمرین ترجمه نم ...

مترادف unalloyed

خالص (صفت)
absolute , sheer , net , pure , genuine , solid , sincere , downright , heartfelt , veridical , virginal , unmixed , simon-pure , unalloyed , unadulterated
ناب (صفت)
pure , limpid , unalloyed
بدون الیاژ (صفت)
unalloyed
غیر مخلوط (صفت)
unalloyed

معنی کلمه unalloyed به انگلیسی

unalloyed
• not alloyed, unmixed (metals, etc.), pure
• something that is unalloyed is not reduced in intensity or spoiled by being mixed with something else; a literary word.

unalloyed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی unalloyed
کلمه : unalloyed
املای فارسی : یونللید
اشتباه تایپی : عدشممخغثی
عکس unalloyed : در گوگل

آیا معنی unalloyed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )