برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1328 100 1

uncertain

/ənˈsɜːrtn̩/ /ʌnˈsɜːtn̩/

معنی: مردد، دمدمی، متغیر، نا معلوم، مشکوک، معلق
معانی دیگر: محتمل، احتمالی، غیر حتمی، غیر محقق، غیرقطعی، غیر محرز، نامعین، نامشخص، غیر قابل اطمینان، غیر قابل اتکا، بی ثبات، متزلزل، ناپا برجا، نامطمئن، سر گشته، دو دل، شک دار، مبهم، ناآشکار

بررسی کلمه uncertain

صفت ( adjective )
مشتقات: uncertainly (adv.), uncertainness (n.)
(1) تعریف: not known with certainty; indefinite or vague.
مترادف: ambiguous, indefinite, indeterminate, unclear, vague
متضاد: certain, definite, positive
مشابه: blurry, borderline, debatable, doubtful, equivocal, foggy, indistinct, moot, murky, nebulous, obscure, questionable, undetermined, unknown, unsettled

- With this new evidence, it is now uncertain whether the drug is safe.
[ترجمه ترگمان] با این مدارک جدید الان مشخص نیست که مواد آمنه یا نه
[ترجمه گوگل] با این شواهد جدید، در حال حاضر نامشخص است که آیا دارو امن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- What happened to the lost ship and the crew is still uncertain.
[ترجمه ترگمان] اتفاقی که برای کشتی گم‌شده افتاد و خدمه هنوز نامطمئن هستند
[ترجمه گوگل] چه اتفاقی برای کشتی گم شده و خدمه است هنوز هم نامشخص است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: not knowing with certainty; doubtful or unsure.
مترادف: doubtful, irresolute, undecided, unsure, vague
متضاد: certain, confident, positive, sure
مشابه: dubious, hesitant, indecisive, skeptical, uneasy ...

واژه uncertain در جمله های نمونه

1. uncertain health
سلامتی متزلزل

2. an uncertain friend
دوست غیر قابل اتکا

3. i was uncertain whether to go or not
نمی‌دانستم آیا بروم یا نه.

4. in no uncertain terms
رک و راست،بی شیله پیله،با صراحت کامل

5. a young man of uncertain income
مردی جوان با درآمد نامشخص

6. a rifle with a rather uncertain trigger
تفنگی با ماشه‌ی غیر قابل اطمینان

7. pari touched the flowers with uncertain fingers
پری با حالت تردیدآمیز گل‌ها را با انگشت لمس کرد.

8. at that time, hassan was leading a rather uncertain existence
در آن هنگام حسن زندگی نسبتا بی‌ثباتی را می‌گذراند.

9. He was uncertain about his brother's intentions.
[ترجمه ترگمان]او از قصد برادرش مطمئن نبود
[ترجمه گوگل]او درباره اهداف برادرش نگران بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. He was uncertain as to which road to take.
[ترجمه ترگمان]مطمئن نبود کدام راه را باید انتخاب کرد ...

مترادف uncertain

مردد (صفت)
acatalectic , hesitant , wavering , hesitating , uncertain , unsure , half-hearted , irresolute , unready , vacillatory
دمدمی (صفت)
uncertain , chimerical , ambivalent , quirky , fickle , fitful , freakish , unpredictable
متغیر (صفت)
uncertain , angry , floating , erratic , mercurial , transitive , fitful , indignant , variable , changing , changeable , changed , shifty , checkered , vicissitudinous , unsteady
نا معلوم (صفت)
invisible , hazy , uncertain , unlimited , strange , unclear , inconspicuous , conditional , unknown , uncharted , incalculable , indistinct , nonsignificant , indescribable
مشکوک (صفت)
uncertain , esoteric , questionable , suspicious , doubtful , fishy , dubious , shady , dubitable , precarious , vacillatory , skeptic
معلق (صفت)
indeterminate , uncertain , vague , indefinite , unclear , indistinct , hanging , suspended , hovering , overhung , inexplicit , suspended from service

معنی uncertain در دیکشنری تخصصی

uncertain
[ریاضیات] نایقین، ناآورین، نامشخص، نامعلوم، غیر حتمی، نامعین
[حسابداری] رویدادهای غیر قطعی

معنی کلمه uncertain به انگلیسی

uncertain
• doubtful, not reliable, ambiguous, unsure, undecided
• if you are uncertain about something, you do not know what to do.
• if something in the future is uncertain, nobody knows what will happen.
• if the cause of something is uncertain, nobody knows what caused it.
• if you tell someone something in no uncertain terms, you say it so clearly or firmly that there can be no doubt about what you mean.

uncertain را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Naaxi
اعتماد نداشتن/نامطمئن بودن
سجاد صالحی
نا معلوم، مبهم، نامشخص
محدثه فرومدی
مورد تردید
میلاد علی پور
بلاتکلیف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی uncertain
کلمه : uncertain
املای فارسی : یونکرتین
اشتباه تایپی : عدزثقفشهد
عکس uncertain : در گوگل

آیا معنی uncertain مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )