برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1287 100 1

uncertainty

/ənˈsɜːrtənti/ /ʌnˈsɜːtnti/

معنی: نا معلومی، شک، تردید، چیز نامعلوم، بلاتلکیفی
معانی دیگر: بلاتکلیفی، عدم قطعیت، غیر محرز بودن، محقق نبودن، نا پابرجایی، ناپایداری، بی ثباتی، تزلزل، عدم ثبات، دودلی، سرگشتگی، شبهه، احتمال، اتفاق، شوایی

بررسی کلمه uncertainty

اسم ( noun )
حالات: uncertainties
(1) تعریف: the condition or quality of being uncertain.
مترادف: hesitancy, indefiniteness, indetermination, vagueness
متضاد: assurance, certainty, confidence
مشابه: ambiguity, ambivalence, doubt, indecision

- The doctor's uncertainty about the cause of her son's illness made her very worried.
[ترجمه ترگمان] تردید دکتر درباره علت بیماری پسرش او را نگران کرد
[ترجمه گوگل] عدم اطمینان پزشک در مورد علت بیماری پسرش او را بسیار نگران کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: that which is unknown, indefinite, changeable, or the like.
متضاد: certainty
مشابه: ambiguity, chance, gamble, guess, question, risk, speculation, venture

واژه uncertainty در جمله های نمونه

1. uncertainty shrouds the identity of the corpse
غباری از ابهام هویت آن نعش را پوشانده است.

2. the uncertainty about the date of ferdowsi's birth
محرز نبودن تاریخ تولد فردوسی

3. a zone of uncertainty and hesitation
دامنه‌ی عدم اطمینان و تردید

4. her look implied uncertainty and angst
نگاهش حاکی از تردید و بیم بود.

5. her promise settled my uncertainty
قول او تردید مرا برطرف کرد.

6. she was distracted by the uncertainty of her future
نامعلومی آینده‌اش او را پریشان خاطر می‌کرد.

7. Times of great change are also times of uncertainty.
[ترجمه ترگمان]زمان‌های تغییر بزرگ نیز زمان عدم قطعیت هستند
[ترجمه گوگل]زمان تغییر بزرگ نیز زمان عدم اطمینان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Her comments will add to the uncertainty of the situation.
[ترجمه ترگمان]نظرات او به عدم قطعیت این وضعیت می‌افزاید
[ترجمه گوگل]نظرات او به عدم اطمینان وضعیت اضافه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف uncertainty

نا معلومی (اسم)
doubt , ambiguity , indeterminacy , incertitude , indefiniteness , uncertainty
شک (اسم)
doubt , uncertainty , skepticism , dubiety , self-doubt
تردید (اسم)
wavering , hesitance , indecision , doubt , hesitancy , uncertainty , vibration , query , suspicion , skepticism , dubiety , shilly-shally , irresolution , qualm , scruple , vibratility
چیز نامعلوم (اسم)
uncertainty
بلاتلکیفی (اسم)
uncertainty

معنی عبارات مرتبط با uncertainty به فارسی

(مکانیک - کوانتم) اصل عدم قطعیت

معنی uncertainty در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] عدم اطمینان ، ابهام
[شیمی] خطای تخمینی ، عدم قطعیت
[برق و الکترونیک] عدم قطعیت مقدار تخمینی انحراف کمیت محاسبه یا مشاهده شده از مقدار حقیقی آن .
[زمین شناسی] خطاى تخمینى ،ابهام ،عدم قطعیت
[ریاضیات] ناآوری، عدم قطعیت، بلاتکلیفی، نایقین، عدم وجود اطمینان، عدم یقین، غیر قطعی، عدم اطمینان، نایقینی
[آمار] عدم حتمیت
[ریاضیات] شرط عدم اطمینان
[زمین شناسی] عدم قطعیت در اقتصاد
[آمار] عدم حتمیت در اقتصاد
[حسابداری] اصل ابهام
[شیمی] اصل عدم قطعیت
[برق و الکترونیک] اصل عدم قطعیت اصلی در مکانیک کوانتوم که می گوید بدست آوردن همزمان و دقیق موقعیت و اندازه حرکت ذره ؛، هر دو با هم امکان پذیر نسیت.
[ریاضیات] اصل عدم قطعیت
[آمار] ضریب عدم حتمیت
[ریاضیات] تصمیم گیری در حالت عدم اطمینان کامل، تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان کامل
[آمار] داوری تحت عدم حتمیت

معنی کلمه uncertainty به انگلیسی

uncertainty
• state of being uncertain, doubtfulness, ambiguity
• when there is uncertainty, people do not know what will happen or what they should do.
• uncertainties are things, especially future events, which nobody is certain about.
uncertainty factor
• confidence interval used to assess the probable accuracy of an estimate; value used in toxicological assessment to apply data from experimental animals to man or from selected individuals to the general population

uncertainty را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
بلاتکلیفی
تفی
تردید
Farnaz20
عدم قطعیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی uncertainty
کلمه : uncertainty
املای فارسی : یونکرتینتی
اشتباه تایپی : عدزثقفشهدفغ
عکس uncertainty : در گوگل

آیا معنی uncertainty مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )